Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 905-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  905-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  01.05.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  15.06.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  40, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  40 - Čistenie vzduchu a úprava vody; recyklácia odpadu; spracovanie papiera; stínanie, pílenie a kálanie dreva; informácie o úprave a spracovaní materiálov; spracovanie odpadu (transformácia); likvidácia odpadu; dekontaminácia nebezpečných odpadov; zhodnocovanie odpadu.
41 - Športová a kultúrna činnosť; výchova; vzdelávanie; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vydávanie textov (okrem reklamných); organizovanie a vedenie konferencií; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie športových súťaží; organizovanie a vedenie seminárov; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.15.21, 27.07.24, 27.05.15, 29.01.02, 29.01.01, 02.01.08, 02.01.16 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, čierna, žltá, ružová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  UPRACME SLOVENSKO; P. V. Rovnianka 5136/9, Martin 
(740)  Zástupca (-ovia)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 15.06.2022 11/2022 BA3M
 
POZ 905-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.05.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 905-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 01.05.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 01.05.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 01.05.2022 Typ Doručené
Plná moc 01.05.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 01.05.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 01.05.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 02.05.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.05.2022 Typ Odoslané
výsledok rešerše 19.05.2022 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 20.05.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.06.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.07.2022 Typ Odoslané
POZ 905-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku