Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 900-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258503 
(151)  Dátum zápisu  22.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  22.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  900-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  01.05.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  15.06.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.10.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  45, 41, 36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  45 - Agentúry sprostredkúvajúce spoločenské kontakty; právne služby.
41 - Online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; vydávanie textov (okrem reklamných); vzdelávanie; výchova; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie a vedenie športových podujatí; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; písanie textov scenárov nie na reklamné účely; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; športová a kultúrna činnosť; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie zábavných podujatí; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie športových súťaží; kurzy telesného cvičenia; organizovanie a vedenie seminárov; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava).
36 - Organizovanie dobročinných zbierok; finančné sponzorstvo; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok; kolektívne financovanie projektov (crowdfunding). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.19, 26.01.05, 29.01.04, 27.05.01, 27.99.15, 26.13.01, 05.05.20, 03.13.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR; Mesačná 3407/12, Bratislava-Ružinov 
(740)  Zástupca (-ovia)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  01.05.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 15.06.2022 11/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.10.2022 19/2022 FG3M
 
POZ 900-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.05.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 900-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 01.05.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 01.05.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 01.05.2022 Typ Doručené
Plná moc 01.05.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 01.05.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 01.05.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 02.05.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 12.05.2022 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.06.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.07.2022 Typ Odoslané
POZ 900-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku