Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 900-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  900-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.03.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 38, 41, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); elektronické publikácie (sťahovateľné).
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; poradenské a konzultačné služby v oblasti online poskytovania obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; administratívna správa členských programov; organizovanie obchodných alebo reklamných podujatí; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti vzdelávania a zábavy poskytované prostredníctvom on-line vysielania; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti služieb pôrodných asistentiek, telemedicínskych služieb, zdravotného poradenstva.
38 - Zvukové, video a multimediálne vysielanie prostredníctvom internetu a iných komunikačných sietí; bezdrôtové vysielanie; kontinuálny prenos dát (streaming); prenos zvukového, vizuálneho a audiovizuálneho materiálu prostredníctvom globálnej počítačovej siete; prenos digitálnych súborov; prenos videonahrávok na objednávku; prenos digitálnych nahrávok (podcastov); videokonferenčné služby; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu a prenájom prístupového času do databáz; poradenské a konzultačné služby v oblasti zvukového, video a multimediálneho vysielania prostredníctvom internetu a iných komunikačných sietí; poradenské a konzultačné služby v oblasti prenosu zvukového, vizuálneho a audiovizuálneho materiálu prostredníctvom globálnej počítačovej siete; poradenské a konzultačné služby v oblasti prenosu videonahrávok na objednávku; poradenské a konzultačné služby v oblasti videokonferenčných služieb; poradenské a konzultačné služby v oblasti poskytovania priestoru na diskusiu na internete; poradenské a konzultačné služby v oblasti poskytovania prístupu a prenájmu prístupového času do databáz.
41 - Vzdelávanie; informácie o výchove a vzdelávaní; zábava; služby v oblasti vzdelávania a zábavy poskytované prostredníctvom on-line vysielania; poradenské a konzultačné služby v oblasti vzdelávania a zábavy; organizovanie vzdelávacích a zábavných podujatí; praktický výcvik (ukážky); organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; služby elektronickej knižnice; online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania).
44 - Služby pôrodných asistentiek; telemedicínske služby; zdravotné poradenstvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  MamaClass 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Majestic Group s. r. o.; K Železnej studienke 7599/28, 811 08 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 900-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 900-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 29.03.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 29.03.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 02.04.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.04.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 22.04.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.04.2021 Typ Odoslané
6 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.04.2021 Typ Platba
7 Odpoveď na správu úradu 28.04.2021 Typ Doručené
7a Sprievodný list 28.04.2021 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 03.05.2021 Typ Interné listy
9 Žiadosť o vrátenie poplatku 03.05.2021 Typ Doručené
POZ 900-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku