Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 899-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  255898 
(151)  Dátum zápisu  24.08.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  24.08.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  899-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.03.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  12.05.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  16.09.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 16 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Parfumy; dezodoranty (parfuméria); voňavkárske výrobky, esenciálne oleje; kozmetické prípravky; čistiace prípravky; neliečivé umývacie prípravky na osobnú hygienu; hygienické prípravky na osvieženie dychu.
05 - Detské plienky; hygienické výrobky na lekárske použitie; dezinfekčné prípravky.
16 - Papierové vreckovky; papierové servítky; papierové utierky; papierové utierky na tvár; čistiace papierové obrúsky; toaletný papier. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.03, 27.05.11, 27.05.13, 27.05.04, 02.09.01, 03.13.01, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lukáš Fiľo; Breznička 125, 985 02 Breznička; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.03.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 12.05.2021 9/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 16.09.2021 17/2021 FG3M
 
POZ 899-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.04.2021 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 899-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 30.03.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
Plná moc 30.03.2021 Typ Doručené
Plná moc 30.03.2021 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 30.03.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 02.04.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.04.2021 Typ Platba
výsledok rešerše 09.04.2021 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.04.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 20.04.2021 Typ Doručené
Oznámenie inde neuvedené 21.04.2021 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 22.04.2021 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 02.09.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.06.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.07.2022 Typ Odoslané
POZ 899-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku