Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 899-2017
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  899-2017 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.04.2017 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov vín; organizovanie miestnych obchodných alebo reklamných vinoték; organizovanie obchodných alebo reklamných viech; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav umeleckých a ľudových remesiel; prezentácia regiónu na obchodných výstavách.
41 - Zábava; výchova; kultúrna a športová činnosť; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie kultúrnych podujatí; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie veľtrhov vín (okrem obchodných alebo reklamných); organizovanie miestnych vinoték (okrem obchodných alebo reklamných); organizovanie viech (okrem obchodných alebo reklamných) organizovanie výstav umeleckých a ľudových remesiel (okrem obchodných alebo reklamných); prezentácia regiónu na výstavách okrem obchodných alebo reklamných výstav. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Špacírka po račanských pivnicách - Vína výhradne z račanského terroiru 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vrana Ivan; Gelnická 8, 831 06 Bratislava 36; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  JURAN Svetozár, JUDr., ANIMUS patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 45; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 899-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.05.2017 166,00 EUR
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.05.2017 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 899-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 11.04.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 11.04.2017 Typ Doručené
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 20.04.2017 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.04.2017 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 11.05.2017 Typ Doručené
Plná moc 11.05.2017 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.05.2017 Typ Platba
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 12.05.2017 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.06.2017 Typ Platba
výsledok rešerše 20.03.2018 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 21.03.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 25.05.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 25.05.2018 Typ Doručené
Oznámenie inde neuvedené 11.03.2019 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 22.05.2019 Typ Doručené
rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 24.05.2019 Typ Odoslané
POZ 899-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku