Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 898-2017
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  898-2017 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.04.2017 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 30, 32, 35, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačené firemné listiny; tlačivá (formuláre); tlačené reklamné materiály; papierové informačné brožúry; fotografie (tlačoviny); katalógy; kalendáre; mapy; knihy; noviny; časopisy (periodiká); grafické znaky; netextilné etikety; samolepky (papiernický tovar).
30 - Káva; rastlinné prípravky (kávové náhradky); kávové príchute; kakao; čaj; ľadový čaj; bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); jemné pečivo (cukrárske výrobky); slané pečivo (krekery); tyčinky; cukor; cukríky; cukrovinky; cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; arašidové cukrovinky; mandľové cukrovinky; torty; jedlé cukrárske ozdoby na zákusky; perníky, medovníky; zákusky, koláče; karamelky (cukríky); pastilky (cukrovinky); mentolové cukríky; zmrzliny; čokoláda; sušienky; sucháre; keksy; sušienky; bonbóny; müsli; oblátky; pizza; pralinky; quiches (slaný koláč); sladké drievko (cukrovinky); súši; tacos (mexické jedlo); kukuričné placky (tortilly).
32 - Minerálne vody (nápoje); prípravky na výrobu minerálnej vody.
35 - Maloobchodné služby s liturgickými výrobkami a predmetmi, s kresťanskými výrobkami a predmetmi, s papiernickým tovarom s náboženskou tematikou, s potravinárskymi výrobkami s náboženskou tematikou; s kovovými a nekovovými výrobkami s náboženskou tematikou, s plastovými a odevnými výrobkami s náboženskou tematikou, s audiovizuálnou technikou, s počítačovým hardvérom, s počítačovým softvérom, s telekomunikačnou technikou, s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov, s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s počítačovými hrami, s elektronickými časopismi, s elektronickými periodikami a knihami v elektronickej podobe; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová reklama; televízna reklama; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav a veľtrhov; predvádzanie tovaru; podpora predaja (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie vzoriek tovarov; vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; lepenie plagátov; prenájom reklamných materiálov; marketing.
41 - Zábava; kultúrna a športová činnosť; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie športových súťaží; organizovanie večierkov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie spoločenských podujatí; organizovanie športových podujatí; organizovanie hudobných podujatí; organizovanie živých vystúpení; nahrávacie štúdiá (služby); poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; informácie o možnostiach zábavy; informácie o možnostiach rekreácie; vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; organizovanie a vedenie seminárov; školenia; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); výchovno-zábavné klubové služby; nočné kluby (zábava).
43 - Rýchle občerstvenie (snackbary); reštauračné (stravovacie) služby; kaviarne; samoobslužné reštaurácie; bary (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; hotelierske služby; motely (služby); penzióny; prenájom prechodného ubytovania; rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie ubytovania v hoteloch; rezervácie prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.98, 26.04.24, 26.04.99, 26.11.09 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Priatelia sv. Jakuba, o. z.; Palárikova 5 , 040 01 Košice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 898-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 898-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 11.04.2017 Typ Doručené
1a Sprievodný list 11.04.2017 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 18.04.2017 Typ Doručené
2a Plná moc 18.04.2017 Typ Doručené
2b Vyjadrenie označenia 18.04.2017 Typ Doručené
2c Zoznam tovarov a služieb (SR) 18.04.2017 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 19.04.2017 Typ Doručené
4 14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 28.04.2017 Typ Platba
5 výsledok rešerše 27.07.2017 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 20.03.2018 Typ Odoslané
7 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 24.05.2018 Typ Doručené
8 rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 21.09.2018 Typ Odoslané
9 Podanie rozkladu 22.10.2018 Typ Doručené
10 Odôvodnenie rozkladu 19.11.2018 Typ Doručené
10a Sprievodný list 19.11.2018 Typ Doručené
10b Príloha inde neuvedená 19.11.2018 Typ Doručené
10c Príloha inde neuvedená 19.11.2018 Typ Doručené
10d Príloha inde neuvedená 19.11.2018 Typ Doručené
10e Príloha inde neuvedená 19.11.2018 Typ Doručené
11 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 19.11.2018 Typ Doručené
11a Sprievodný list 19.11.2018 Typ Doručené
12 Doplnenie materiálov 20.11.2018 Typ Doručené
12a Sprievodný list 20.11.2018 Typ Doručené
12b Plná moc 20.11.2018 Typ Doručené
12c Príloha inde neuvedená 20.11.2018 Typ Doručené
13 oznámenie o zápise zmeny 29.11.2018 Typ Odoslané
15 všeobecný referátnik 06.12.2018 Typ Odoslané
16 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 24.11.2021 Typ Interné listy
17 protokol o rokovaní komisie 24.11.2021 Typ Interné listy
18 protokol o hlasovaní komisie 25.11.2021 Typ Interné listy
19 Rozhodnutie o rozklade (do zápisu) 30.11.2021 Typ Odoslané
POZ 898-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 29.11.2018 Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o. Ing. Dalibor Gruber - GELE
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku