Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 894-2022
(111)  Trademark Number  258502 
(151)  Registration Date  22.09.2022 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  22.09.2022 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  894-2022 
(220)  Application Date  28.04.2022 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  15.06.2022 
(450)  Publication of Registration Date  12.10.2022 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 36, 42, 45 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Kancelárske práce; obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; sprostredkovateľne práce; vydávanie reklamných textov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; subdodávateľské služby (obchodné služby); písanie reklamných textov; marketing; obchodné sprostredkovateľské služby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb.
36 - Nehnuteľnosti (služby); oceňovanie nehnuteľností; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok.
42 - Grafické dizajnérstvo; tvorba a udržiavanie webových stránok pre tretie osoby; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; navrhovanie grafickej úpravy reklamných materiálov.
45 - Právne služby; právny výskum; vypracovávanie právnych dokumentov; dohodovanie zmlúv pre tretie osoby (právne služby); advokátske právne služby; prevody vlastníckych práv (právne služby). 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  expresio 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Mondan trade s.r.o.; Námestie SNP 507/1, Bratislava-Staré Mesto 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  28.04.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 15.06.2022 11/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.10.2022 19/2022 FG3M
 
POZ 894-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.05.2022 106,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 894-2022
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 28.04.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Potvrdenie o podaní 29.04.2022 Type Delivered
výsledok rešerše 19.05.2022 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 14.10.2022 Type Sent document
POZ 894-2022
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku