Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 893-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258501 
(151)  Dátum zápisu  22.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  22.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  893-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.04.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  15.06.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.10.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  04, 34, 35, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  04 - Drevené uhlie do vodných fajok; uhlie (palivo); drevené uhlie (palivo); palivá; palivové drevo; palivové brikety; palivové oleje; sviečky (na svietenie); vonné sviečky; parfumované sviečky; sviečkové knôty; materiály na svietenie; lampové knôty; lampové palivá; arómoterapeutické vonné sviečky; papierové zapaľovacie zvitky; zápalné zmesi; zapaľovače (podpaľovače); drevené zapaľovacie triesky; motorové palivá, pohonné hmoty; nechemické prísady do mazív; mazivá pre motorové vozidlá; mazacie oleje (priemyselné mazivá); priemyselné oleje; mazacie oleje; priemyselné tuky; včelí vosk; vosky (surovina); včelí vosk na výrobu kozmetických prípravkov.
34 - Zmesi na fajčenie do vodných fajok; vodné fajky; tabak do vodnej fajky; tabak; fajky; fajky na fajčenie mentolových tabakových náhradiek; zapaľovače pre fajčiarov; stojany na fajky; mentolový fajkový tabak; čističe na fajky; byliny na fajčenie; absorpčný papier do fajok; cigarety; cigary; držiaky na zápalky; elektronické cigarety; aromatické prísady do tabaku (okrem esenciálnych olejov); aromatické prísady do náplní elektronických cigariet (okrem esenciálnych olejov); knôty do cigaretových zapaľovačov; kazety na cigary; kazety na cigarety; kresadlá; popolníky pre fajčiarov; tabatierky; zápalky; zápalkové škatuľky; vrecúška na tabak; žuvací tabak; zásobníky plynu do zapaľovačov; dózy na tabak.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s vodnými fajkami, s tabakom do vodných fajok, so zmesami na fajčenie do vodných fajok, s uhlím do vodných fajok, s fajčiarskymi potrebami, s tabakovými výrobkami, s tabakom a tabakovými náhradkami, s tabatierkami, so zapaľovačmi a zápalkami, so sviečkami, s bylinami na fajčenie na lekárske účely; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 4 a 34 tohto zoznamu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; analýzy nákladov; obchodné odhady; služby porovnávania cien; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); podpora predaja pre tretie osoby; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama; rozširovanie reklamných oznamov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vydávanie reklamných textov; nábor zamestnancov; zásielkové reklamné služby; marketing; obchodný alebo podnikateľský prieskum; predvádzanie tovaru; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; reklamné plagátovanie; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných materiálov; rozhlasová reklama; televízna reklama; tvorba reklamných filmov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; správa počítačových súborov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; obchodné alebo podnikateľské informácie; aranžovanie výkladov; prenájom predajných stánkov; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 43 tohto zoznamu.
43 - Prenájom a požičiavanie vodných fajok; služby barov s vodnými fajkami; bary (služby); kaviarne; rýchle občerstvenie (snackbary); reštauračné (stravovacie) služby; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); hotelové ubytovacie služby; informácie a poradenstvo týkajúce sa prípravy jedál; motely (služby); penzióny; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prenájom nábytku; reštaurácie s japonskou kuchyňou (washoku); rezervácie prechodného ubytovania; rezervácie ubytovania v hoteloch; rezervácie ubytovania v penziónoch; služby osobných šéfkuchárov; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); ubytovanie pre zvieratá; zdobenie koláčov; zdobenie potravín; prenájom automatov na pitnú vodu; prenájom riadu; prenájom barového vybavenia; prenájom ohrievačov jedla; prenájom stoličiek a stolov; prenájom zariadení na výdaj vody; prenájom nábytku, stolovej bielizne a prestieraní. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.19, 27.05.15, 26.04.09, 26.04.03, 26.05.24, 26.05.03, 26.11.11, 26.07.25, 19.09.03, 29.01.13 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  odtiene tyrkysovej, odtiene oranžovej, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VSE Group s. r. o.; Lermontovova 3, Bratislava-Staré Mesto 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Róbert Porubčan EDING; Puškinova 1191/1, Ivanka pri Dunaji 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 15.06.2022 11/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.10.2022 19/2022 FG3M
 
POZ 893-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.05.2022 106,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 893-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 28.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 28.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 09.05.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 23.05.2022 Typ Interné listy
POZ 893-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku