Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 892-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  892-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.04.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32, 33, 35, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Nealkoholické víno; minerálne vody (nápoje); sýtené vody; nealkoholické prípravky na výrobu nápojov; nealkoholické nápoje; hroznové džúsy; hroznový mušt (nekvasený); nealkoholické nápoje z hroznovej šťavy; ovocné džúsy v aseptických obaloch; nealkoholické aperitívy; ovocné džúsy; príchute na výrobu nealkoholických nápojov; mrazené koncentrované ovocné nápoje; mrazené koncentrované ovocné džúsy; multivitamínové džúsy (nie na lekárske účely); multivitamínové ovocné nektáre (iné ako na lekárske účely); šerbety (ovocné nápoje); smoothies (nealkoholické ovocné nápoje); citronády (nápoje); nealkoholické koktaily; nealkoholické ovocné výťažky; prášky na prípravu šumivých nápojov; stolové vody; sladina (výluh sladu).
33 - Víno; biele víno; červené víno; brandy, vínovica; hroznové víno; alkoholické nápoje okrem piva; kvasené alkoholické nápoje; kvasené liehoviny; destilované alkoholické nápoje; miešané alkoholické nápoje obsahujúce víno; nízkoalkoholické víno; šumivé hroznové víno; šumivé víno; prírodné šumivé vína; suché šumivé vína; ovocné perlivé vína; varené víno; výberové vína; zmesi vín s bylinkami; vodnár (matolinové víno); jahodové víno; aperitívy na báze destilovaných alkoholických likérov; aperitívne vína; horké alkoholické aperitívy; vína s obsahom anízu, ako aperitív; koktaily a aperitívy na báze vína; digestíva (liehoviny a likéry); vínne punče; fortifikované vína; medovina; alkoholické nápoje obsahujúce ovocie; chladené alkoholické nápoje vyrobené z jablčného muštu; alkoholické prípravky na výrobu nápojov; alkoholické výťažky z ovocia; alkoholický hroznový mušt; alkoholové extrakty (tinktúry); destilované nápoje; liehoviny.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s vínom, s alkoholickými a nealkoholickými nápojmi a s tovarmi uvedenými v triedach 32 a 33 tohto zoznamu; obchodné poradenstvo v oblasti franchisingu; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; písanie reklamných textov; vydávanie reklamných textov; navrhovanie reklamných materiálov; aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; televízna reklama; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch; platené reklamné služby typu „klikni sem“; marketing; podpora predaja (pre tretie osoby); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie reklamných a obchodných predvádzacích akcií na podporu predaja výrobkov a služieb; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; služby porovnávania cien; obchodná administratíva; kancelárske práce; administratívne spracovanie obchodných objednávok; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; analýzy nákladov; fakturácie; vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie; reklamné agentúry; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 43 tohto zoznamu.
43 - Služby vinární; služby vinoték; poskytovanie nápojov formou ochutnávky vín; reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); kaviarne; turistické ubytovne; penzióny; hotelové ubytovacie služby; prenájom prechodného ubytovania; bary (služby); prázdninové tábory (ubytovacie služby); rezervácie prechodného ubytovania; motely (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom osvetľovacích zariadení na dekoráciu súkromných obydlí; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; prenájom automatov na pitnú vodu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.13, 27.05.09 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Felix WINES, s.r.o.; Holubyho 12, Košice 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Róbert Porubčan EDING; Puškinova 1191/19, Ivanka pri Dunaji 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 892-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.05.2022 106,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 892-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 28.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 28.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 28.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.05.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.08.2022 Typ Odoslané
výsledok rešerše 02.08.2022 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 22.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.09.2022 Typ Doručené
POZ 892-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku