Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 892-2017
(111)  Číslo ochrannej známky  251529 
(151)  Dátum zápisu  16.01.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  16.01.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  892-2017 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.04.2017 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.03.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  10, 20, 35, 36, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  10 - Nábytok prispôsobený na použitie pri lekárskej starostlivosti.
20 - Nábytok pre ordinácie, laboratóriá, čakárne a interiéry zdravotníckych zariadení (nie na lekárske použitie); nábytkové police pre ordinácie, laboratóriá, čakárne a interiéry zdravotníckych zariadení (nie na lekárske použitie); drevené časti nábytku pre ordinácie, laboratóriá, čakárne a interiéry zdravotníckych zariadení (nie na lekárske použitie).
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom výrobkov určených na vybavenie stomatologických ordinácií a laboratórií, lekárskych ordinácií a laboratórií, a to v oblasti stomatologických súprav (kresiel), stomatologických prístrojov a nástrojov, mikroskopov, 2D a 3D röntgenov, systémov pre intraorálnu rádiografiu, prístrojov a kamerových systémov na prenos a digitalizáciu obrazu, chirurgických jednotiek pre stomatológiu, endodontických prístrojov, prístrojov na čistenie a dezinfekciu stomatologických a lekárskych nástrojov, osvetľovacích súprav pre stomatologické a lekárske ordinácie a laboratóriá.
36 - Sprostredkovanie (maklérstvo) v oblasti finančných úverov na vybavenie a zariadenie ordinácií a laboratórií; sprostredkovanie (maklérstvo) v oblasti finančného lízingu na vybavenie a zariadenie ordinácií a laboratórií; sprostredkovanie (maklérstvo) v oblasti bankových hypoték na vybavenie a zariadenie ordinácií a laboratórií; sprostredkovanie (maklérstvo) v oblasti poistenia na vybavenie a zariadenie ordinácií a laboratórií.
42 - Projektovanie a navrhovanie interiérov zubných a lekárskych ordinácií, laboratórií a čakární zdravotníckych zariadení; navrhovanie svetlotechnického riešenia ordinácií a laboratórií (projektová činnosť). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  12.01.01, 12.01.09, 12.01.15, 26.07.19 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SCHAFFEROVÁ spol. s r.o.; Andělská 774/29, 779 00 Olomouc; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Labudík Miroslav, Ing.; Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.04.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.03.2020 03/2020 FG3M
 
POZ 892-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 892-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 11.04.2017 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 11.04.2017 Typ Doručené
1b Sprievodný list 11.04.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 12.04.2017 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.04.2017 Typ Platba
4 Doplnenie materiálov 26.04.2017 Typ Doručené
4a Oznámenie k poplatkom 26.04.2017 Typ Doručené
4b Plná moc 26.04.2017 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.07.2017 Typ Odoslané
6 14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 19.09.2017 Typ Platba
7 Odpoveď na správu úradu 20.09.2017 Typ Doručené
7a Zoznam tovarov a služieb (SR) 20.09.2017 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.09.2019 Typ Odoslané
9 výsledok rešerše 03.09.2019 Typ Interné listy
10 Odpoveď na správu úradu 04.09.2019 Typ Doručené
10a Sprievodný list 04.09.2019 Typ Doručené
11 pokyn na zverejnenie POZ 09.09.2019 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.01.2020 Typ Odoslané
POZ 892-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku