Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 892-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  199990 
(151)  Dátum zápisu  15.08.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  19.03.2011 
(210)  Číslo prihlášky  892-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.03.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  09.05.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.11.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Prípravky na bielenie a iné pracie prostriedky, mydlá, zubné pasty, čistiace a odmasťovacie prostriedky, kozmetika, parfumériové výrobky, vlasové vody.
29 - Mäso, ryby, hydina, konzervované ovocie a zelenina, oleje, tuky, mlieko a výrobky z mlieka, vajcia, cukrovinky, džemy, kompóty.
30 - Múka, prípravky z obilnín, cukor, kakao, káva, čaj, chlieb, pečivo, omáčky na ochutenie, korenie, ryža, med, droždie, horčica, ocot, soľ, polevy.
32 - Nealkoholické nápoje, minerálne vody, ovocné nápoje a ovocné šťavy, pivo, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
34 - Tabak a tabakové výrobky, fajčiarske potreby, zápalky.
35 - Reklama, propagačná činnosť, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, obchodná administratíva, kancelárske práce.
39 - Doprava, balenie a skladovanie tovaru. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.24, 27.05.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SLOVPOS, a. s.; Popradská 639, 059 52 Veľká Lomnica; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  19.03.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.03.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.05.2002 05/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.11.2002 11/2002 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.07.2009 07/2009 TC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.07.2009 07/2009 TC3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.06.2011 06/2011 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 06.07.2011 07/2011 ND3M
7 Zaniknuté ochranné známky 27.10.2021 20/2021 MA3M
 
POZ 892-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 892-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.03.2001 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 19.03.2001 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 19.03.2001 Typ Doručené
1c Doklad o podniku/podnikateľovi 19.03.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.04.2001 Typ Platba
3 výsledok rešerše 11.02.2002 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 11.02.2002 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.08.2002 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.12.2008 Typ Doručené
6a Doklad o podniku/podnikateľovi 22.12.2008 Typ Doručené
7 vyžiadanie poplatku 25.02.2009 Typ Odoslané
8 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.03.2009 Typ Platba
9 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 18.03.2009 Typ Odoslané
10 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.04.2009 Typ Doručené
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.04.2009 Typ Platba
12 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 21.04.2009 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.04.2009 Typ Doručené
13a Doklad o podniku/podnikateľovi 20.04.2009 Typ Doručené
14 dodatok k osvedčeniu OZ 14.05.2009 Typ Odoslané
15 rozhodnutie o vrátení preplatku 22.12.2009 Typ Odoslané
16 vnútrospisový list 08.01.2010 Typ Interné listy
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.03.2011 Typ Platba
18 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.03.2011 Typ Platba
19 Sprievodný list 01.04.2011 Typ Doručené
19a Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.04.2011 Typ Doručené
20 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 01.04.2011 Typ Doručené
20a Doklad 01.04.2011 Typ Doručené
21 vyžiadanie doplatku za obnovu 27.04.2011 Typ Odoslané
22 dodatok k osvedčeniu OZ 28.04.2011 Typ Odoslané
23 40 Doplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 06.05.2011 Typ Platba
24 dodatok k osvedčeniu OZ 10.05.2011 Typ Odoslané
25 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.08.2020 Typ Doručené
POZ 892-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.04.2009 SLOVPOS, a. s. SLOVPOS - Slovenská potravinárska spoločnosť, a. s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.04.2009 SLOVPOS, a. s. SLOVPOS, a. s.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.04.2011 SLOVPOS, a. s. SLOVPOS, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku