Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 890-2014
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  890-2014 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.05.2014 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.09.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické prípravky; potravinové doplnky a doplnky výživy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Natur-Pykno 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  UNIMED PHARMA, spol. s r. o.; Oriešková 11, 821 05 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., spoločnosť patentových zástupcov; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.09.2014 09/2014 BA3M
2 Zamietnuté prihlášky ochranných známok 13.10.2021 19/2021 FC3M
 
POZ 890-2014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 890-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 15.05.2014 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.05.2014 Typ Platba
3 výsledok rešerše 03.06.2014 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.06.2014 Typ Odoslané
5 Plná moc 23.06.2014 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 15.07.2014 Typ Interné listy
7 Pripomienky proti zápisu označenia do registra 23.09.2014 Typ Doručené
8 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 03.10.2014 Typ Doručené
9 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 16.10.2014 Typ Odoslané
10 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 27.10.2014 Typ Platba
11 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 31.10.2014 Typ Odoslané
12 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.11.2014 Typ Odoslané
13 Doplnenie materiálov 11.11.2014 Typ Doručené
13a Doplnenie materiálov (pri námietkach, výmazoch …) 11.11.2014 Typ Doručené
14 výzva na vyjadrenie k podaným pripomienkam (§ 29 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 18.11.2014 Typ Odoslané
15 Odpoveď na správu úradu 11.12.2014 Typ Doručené
16 všeobecný referátnik 19.01.2015 Typ Odoslané
17 Vyjadrenie k námietkam 20.01.2015 Typ Doručené
18 Vyjadrenie k námietkam 22.01.2015 Typ Doručené
19 Oznámenie 03.02.2015 Typ Doručené
20 všeobecný referátnik 16.02.2015 Typ Odoslané
21 výsledok posúdenia pripomienok - dôvodný 16.03.2016 Typ Odoslané
22 všeobecný referátnik 16.03.2016 Typ Odoslané
23 Vyjadrenie k pripomienkam 16.05.2016 Typ Doručené
24 Rozhodnutie súdu 15.11.2018 Typ Doručené
25 Oznámenie inde neuvedené 20.11.2018 Typ Doručené
25a Rozhodnutie súdu 20.11.2018 Typ Doručené
26 rozhodnutie o zamietnutí POZ (vyhovenie/čiastočné vyhovenie pripomienkam) 06.12.2018 Typ Odoslané
27 Podanie rozkladu 07.01.2019 Typ Doručené
27a Sprievodný list 07.01.2019 Typ Doručené
28 Podanie rozkladu 07.02.2019 Typ Doručené
28a Odôvodnenie rozkladu 07.02.2019 Typ Doručené
28b Príloha inde neuvedená 07.02.2019 Typ Doručené
28c Príloha inde neuvedená 07.02.2019 Typ Doručené
29 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 22.02.2019 Typ Odoslané
30 predkladacia správa k rozkladu 21.02.2019 Typ Interné listy
31 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 07.07.2021 Typ Interné listy
32 protokol o rokovaní komisie 07.07.2021 Typ Interné listy
33 protokol o hlasovaní komisie 07.07.2021 Typ Interné listy
34 Rozhodnutie o rozklade (do zápisu) 08.07.2021 Typ Odoslané
35 posúdenie pripomienok - oznámenie 12.07.2021 Typ Odoslané
36 rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (odpadol dôvod) 21.07.2021 Typ Odoslané
POZ 890-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku