Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 889-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258500 
(151)  Dátum zápisu  22.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  22.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  889-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.04.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  15.06.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.10.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Minerálne a sýtené vody; nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; pivo; sirupy a iné prípravky na výrobu nealkoholických nápojov; nealkoholické ovocné výťažky; ďumbierové pivo (zázvorové); sladové pivo; pivná mladinka; nealkoholické ovocné nápoje; srvátkové nápoje; prípravky na výrobu nealkoholických nápojov; príchute na výrobu nealkoholických nápojov; sirupy na výrobu nápojov; vody (nápoje); prípravky na výrobu sýtenej vody; lítiová voda; minerálne vody (nápoje); sódová voda (sifón); stolové vody; mušty; limonády; chmeľové výťažky na výrobu piva; zeleninové džúsy (nápoje); sirupy na výrobu limonád; sladina (výluh sladu); hroznový mušt (nekvasený); orgeada (nealkoholický nápoj); sóda; šerbety (nápoje); paradajkový džús (nápoj); tablety na prípravu šumivých nápojov; prášky na prípravu šumivých nápojov; sýtené vody; sarsaparila (nealkoholický nápoj); nealkoholické aperitívy; nealkoholické koktaily; ovocné nektáre; izotonické nápoje; nealkoholický jablkový mušt; kvas (nealkoholický nápoj); medové nealkoholické nápoje; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; nealkoholické nápoje s aloou pravou; pivové koktaily; sójové nápoje, nie náhradky mlieka; proteínové nápoje pre športovcov; ryžové nápoje, nie náhradky mlieka; nealkoholické nápoje s kávovou príchuťou; nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou; jačmenné pivo; energetické nápoje; nealkoholické nápoje zo sušeného ovocia; ochutené pivo; suché škrobové zmesi na prípravu nápojov.
41 - Diskotéky (služby); nočné kluby (zábava).
43 - Prechodné ubytovanie; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); domovy dôchodcov; kaviarne; poskytovanie pozemkov pre kempingy; prenájom prechodného ubytovania; penzióny; turistické ubytovne; hotelové ubytovacie služby; detské jasle; rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie ubytovania v hoteloch; rýchle občerstvenie (snackbary); ubytovanie pre zvieratá; bary (služby); prázdninové tábory (ubytovacie služby); rezervácie prechodného ubytovania; motely (služby); prenájom prednáškových sál; požičiavanie turistických stanov; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; recepčné služby pre dočasné ubytovanie (správa príchodov a odchodov); služby barov s vodnými fajkami; recepčné služby pri dočasnom ubytovaní (vydávanie kľúčov); útulky pre zvieratá. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  MANIFEST 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bohéma s. r. o.; Vavilovova 5, Bratislava-Petržalka 
(740)  Zástupca (-ovia)  HRADSKÝ s. r. o.; Dostojevského rad 2543/1, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 15.06.2022 11/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.10.2022 19/2022 FG3M
 
POZ 889-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.05.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 889-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 27.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 27.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 27.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 28.04.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.05.2022 Typ Odoslané
výsledok rešerše 16.05.2022 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 17.05.2022 Typ Doručené
POZ 889-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku