Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 889-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  228945 
(151)  Dátum zápisu  16.12.2010 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  31.05.2020 
(210)  Číslo prihlášky  889-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  31.05.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.09.2010 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30, 32, 33, 34, 35, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Neuvedené
30 - Múka, prípravky z obilnín, cukor, kakao, káva, čaj, chlieb, pečivo, omáčky na ochutenie, korenie, med, droždie, horčica, ocot, soľ, cukrárske polevy, cukrovinky.
32 - Nealkoholické nápoje, minerálne vody, ovocné nápoje a ovocné šťavy, pivo, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
34 - Tabak a tabakové výrobky, fajčiarske potreby s výnimkou potrieb z drahých kovov, zápalky.
35 - Reklama, propagačná činnosť, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, obchodná administratíva, kancelárske práce, reklamné služby s využitím direkt mailingu, prieskum trhu a marketing; maloobchodné služby s tovarmi, ktoré sú uvedené v triedach 29, 30, 32 a v triede 33.
39 - Doprava, balenie a skladovanie tovaru. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.01.10, 26.04.22, 27.05.03, 29.01.01, 29.01.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, žltá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Labaš Miroslav; Wurmova 1131/4, 040 23 Košice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Azariová Klaudia, JUDr., advokát; Kmeťova 26, 040 01 Košice; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  31.05.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.09.2010 09/2010 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2011 02/2011 FG3M
3 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 06.06.2011 06/2011 QB3M
4 Obnovené ochranné známky 03.03.2020 03/2020 ND3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 23083309 1 Potraviny FRESH s.r.o. nevýlučná 31.03.2011 platná
 
POZ 889-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 889-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 31.05.2010 Typ Doručené
1a Plná moc 31.05.2010 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 31.05.2010 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 29.06.2010 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.07.2010 Typ Platba
4 výsledok rešerše 13.07.2010 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 13.07.2010 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.12.2010 Typ Odoslané
7 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 22.03.2011 Typ Platba
8 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 21.03.2011 Typ Doručené
8a Licenčná zmluva 21.03.2011 Typ Doručené
8b Plná moc 21.03.2011 Typ Doručené
9 dodatok k osvedčeniu OZ 13.04.2011 Typ Odoslané
10 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 07.03.2016 Typ Doručené
11 všeobecný referátnik 10.03.2016 Typ Odoslané
12 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 07.10.2019 Typ Doručené
13 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.11.2019 Typ Doručené
13a Sprievodný list 07.11.2019 Typ Doručené
13b Osvedčovacia doložka 07.11.2019 Typ Doručené
13c Plná moc 07.11.2019 Typ Doručené
14 vyžiadanie poplatku za obnovu 25.11.2019 Typ Odoslané
15 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 02.12.2019 Typ Platba
16 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 05.12.2019 Typ Odoslané
17 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 15.01.2020 Typ Doručené
17a Osvedčovacia doložka 15.01.2020 Typ Doručené
17b Plná moc 15.01.2020 Typ Doručené
18 Odpoveď na správu úradu 17.01.2020 Typ Doručené
18a Osvedčovacia doložka 17.01.2020 Typ Doručené
18b Plná moc 17.01.2020 Typ Doručené
19 dodatok k osvedčeniu OZ 29.01.2020 Typ Odoslané
20 oznámenie o obnove OZ iným subjektom 24.01.2020 Typ Odoslané
POZ 889-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku