Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 888-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258499 
(151)  Dátum zápisu  22.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  22.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  888-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.04.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  15.06.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.10.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  15, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  15 - Hudobné nástroje; klavíry; akordeóny; harmoniky; ladiace kľúče a kladivká; dirigentské paličky; kolíky na hudobné nástroje; klaviatúry na hudobné nástroje; strunové hudobné nástroje; struny na hudobné nástroje; ladičky; púzdra na hudobné nástroje; harmóniá; elektronické hudobné nástroje; regulátory intenzity na mechanické klavíry; brnkadlá; hudobné skrinky; kobylky hudobných nástrojov; píšťaly organov; nožné páky na hudobné nástroje; klaviatúry klavírov a pianín; klavírové struny; klavírové klávesy; mechy hudobných nástrojov; tlmidlá na hudobné nástroje (sordína); klapky na hudobné nástroje; klávesy hudobných nástrojov; valčeky do mechanických klavírov; perforované hudobné valčeky; notové stojany; hudobné syntetizátory; stojany na hudobné nástroje; kolofónia na strunové hudobné nástroje.
35 - Reklama; aktualizovanie reklamných materiálov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); vonkajšia reklama; obchodné sprostredkovateľské služby; hospodárske (ekonomické) predpovede; podpora predaja (pre tretie osoby); odborné obchodné riadenie umeleckých činností; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; subdodávateľské služby (obchodné služby); vyhľadávanie sponzorov; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe.
41 - Zábava; služby estrádnych umelcov; požičiavanie zvukových nahrávok; služby orchestrov; organizovanie a vedenie koncertov; online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); skladanie piesní; prenájom umeleckých diel. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 26.04.22, 27.07.24, 27.05.13, 27.05.11, 26.04.14, 02.03.01, 16.03.13 
(540) Vyjadrenie