Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 884
(111)  Číslo ochrannej známky  100162 
(151)  Dátum zápisu  07.04.1944 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  07.04.2014 
(210)  Číslo prihlášky  884 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.04.1944 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické prípravky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Flavobion 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Takeda GmbH; Byk-Gulden-Str. 2, 78467 Konstanz; DE 
(740)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť patentových zástupcov; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.04.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zmeny v údajoch o majiteľoch 08.06.2004 6/2004 TC3M
2 Obnovené ochranné známky 08.06.2004 6/2004 ND3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 06.08.2009 8/2009 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 08.03.2010 3/2010 PC3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.12.2013 12/2013 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 03.06.2014 6/2014 ND3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.12.2015 12/2015 PC3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.12.2015 12/2015 PC3M
9 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.12.2015 12/2015 TC3M
 
POZ 884
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.03.2004 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.03.2004 3 000,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.04.2009 6,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.09.2009 26,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.06.2013 7,00 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 07.10.2013 7,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.02.2014 133,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.07.2015 13,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.07.2015 3,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.07.2015 13,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.12.2021 15,00 EUR
Neidentifikovaný poplatok 18.01.2022 30,00 EUR 02.02.2022 30,00 EUR
Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 01.06.2022 10,00 EUR
Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 02.08.2022 10,00 EUR
Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 18.10.2022 10,00 EUR
Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 24.11.2022 10,00 EUR
Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 17.01.2023 10,00 EUR
Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 08.03.2023 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 884
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Dodatok k osvedčeniu CZ Typ Doručené
Žiadosť o obnovu 15.02.1994 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 15.02.1994 Typ Doručené
pokyn na zápis prevodu 25.04.1995 Typ Interné listy
pokyn na obnovu zápisu 25.04.1995 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 28.08.1995 Typ Odoslané
Plná moc 18.03.2004 Typ Doručené
Plná moc 18.03.2004 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.03.2004 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.03.2004 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 18.03.2004 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.03.2004 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.03.2004 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 21.04.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.04.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o zmene 02.04.2009 Typ Doručené
Plná moc 02.04.2009 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.04.2009 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.07.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 21.09.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 21.09.2009 Typ Doručené
Plná moc 21.09.2009 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.09.2009 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 04.12.2009 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 08.01.2010 Typ Doručené
Doklad o prevode 08.01.2010 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 09.02.2010 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 10.06.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 10.06.2013 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.06.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.06.2013 Typ Platba
vyžiadanie poplatku 25.09.2013 Typ Odoslané
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 09.10.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.11.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 20.02.2014 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.02.2014 Typ Platba
Plná moc 07.03.2014 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 09.05.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 27.07.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prechodu 27.07.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prechodu 27.07.2015 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.08.2015 Typ Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.08.2015 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.08.2015 Typ Platba
Doplnenie materiálov 06.08.2015 Typ Doručené
Plná moc 06.08.2015 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 06.08.2015 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 30.11.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 25.11.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 25.11.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 25.11.2021 Typ Doručené
Plná moc 25.11.2021 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.12.2021 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 29.12.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o vrátenie poplatku 24.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Neidentifikovaný poplatok 25.01.2022 Typ Platba
rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 28.01.2022 Typ Odoslané
vnútrospisový list 01.02.2022 Typ Interné listy
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 07.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 07.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 05.05.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 05.05.2022 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 31.05.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 04.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 04.07.2022 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 25.07.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 06.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 06.09.2022 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 12.10.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 07.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 07.11.2022 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 21.11.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 03.01.2023 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Odôvodnenie žiadosti 03.01.2023 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 12.01.2023 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 06.03.2023 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 06.03.2023 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 08.03.2023 Typ Odoslané
POZ 884
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Léčiva, s. p.
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.04.2004 Zentiva, a. s. Léčiva, a. s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.06.2009 Zentiva, k.s. Zentiva, a. s.
3 Prevod majiteľa 18.01.2010 Nycomed GmbH Zentiva, k.s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 18.01.2010 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, Majlingová Marta, Ing.
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.10.2013 Takeda GmbH Nycomed GmbH
6 Zápis alebo zmena zástupcu 10.10.2013 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o. MAJLINGOVÁ & PARTNERS, Majlingová Marta, Ing.
7 Prevod majiteľa 04.11.2015 Nycomed Asset Management GmbH Takeda GmbH
8 Prevod majiteľa 04.11.2015 Nycomed Germany Holding GmbH Nycomed Asset Management GmbH
9 Zápis alebo zmena zástupcu 04.11.2015 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť patentových zástupcov MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.
10 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.11.2015 Takeda GmbH Nycomed Germany Holding GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku