Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 883-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258497 
(151)  Dátum zápisu  22.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  22.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  883-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.04.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  15.06.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.10.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 36, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačoviny; časopisy (periodiká); plagáty; knihy; brožúry; periodiká; tlačivá (formuláre); ročenky; katalógy; kalendáre; príručky; prospekty; tlačené publikácie; papierové stolové vlajky; pútače z papiera alebo lepenky; pečiatky; pečate; pečatné vosky; písacie potreby; papiernický tovar; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); samolepky (papiernický tovar); papierové alebo lepenkové etikety; kancelárske potreby okrem nábytku; adresné štítky do adresovacích strojov; obežníky; listový papier; papierové pásky iné ako do vlasov alebo stužkárska galantéria; baliaci papier; albumy; atlasy; baliace plastové fólie; tuby z kartónu; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; spisové obaly (papiernický tovar); papierové stolovacie prestieranie; papierové servítky; kopírovací papier (papiernický tovar); papierové utierky; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; papierové alebo plastové vrecká na odpadky; výšivkové vzory.
35 - Odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; vypracovávanie daňových priznaní; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); podpora predaja (pre tretie osoby); fotokopírovacie služby; prepisovanie správ (kancelárske práce); plánovanie stretnutí (kancelárske práce); pripomínanie stretnutí (kancelárske práce); písanie na stroji; marketingový prieskum; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; obchodné odhady; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; odborné posudky efektívnosti podnikov; reklama; vydávanie reklamných textov; reklamné agentúry; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; písanie reklamných textov; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; obchodný manažment pre športovcov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; vzťahy s verejnosťou (public relations); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných plôch; reklamné plagátovanie; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; predvádzanie tovaru; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; vyhľadávanie sponzorov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; nábor zamestnancov; sprostredkovateľne práce; obchodné sprostredkovateľské služby.
36 - Finančné riadenie; finančné informácie; financovanie (služby); finančné analýzy; finančné poradenstvo; finančné sponzorstvo; poisťovníctvo; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; aktuárske služby (poistno-matematické); platenie splátok; sprostredkovanie poistenia; sprostredkovanie (maklérstvo); vydávanie kreditných kariet; vydávanie cenných papierov; organizovanie dobročinných zbierok.
41 - Odborné preškoľovanie; vyučovanie; vzdelávanie; školenia; akadémie (vzdelávanie); poskytovanie služieb klubovej zábavy; vzdelávacie služby klubov; požičovne kníh (knižnice); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); vydávanie kníh; vydávanie textov (okrem reklamných); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie športových súťaží; organizovanie súťaží krásy; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; organizovanie a vedenie koncertov; hudobná tvorba; organizovanie plesov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie lotérií; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; informácie o možnostiach rekreácie; online vydávanie elektronických kníh a časopisov.
42 - Vedecké laboratórne služby; vedecký výskum; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; tvorba počítačového softvéru; technický výskum; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.22, 27.05.19, 26.04.24, 26.04.99, 26.04.09, 29.01.04, 29.01.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, žltá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Združenie podnikateľov Slovenska; Cukrová 2272/14, Bratislava-Staré Mesto 
(740)  Zástupca (-ovia)  VAVRO LEGAL, s. r. o.; Vysoká 14, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 15.06.2022 11/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.10.2022 19/2022 FG3M
 
POZ 883-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.05.2022 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 883-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 27.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 27.04.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 27.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 28.04.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.05.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 12.05.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 12.05.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 13.05.2022 Typ Interné listy
POZ 883-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku