Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 881-2014
(111)  Číslo ochrannej známky  238618 
(151)  Dátum zápisu  13.11.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  881-2014 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.05.2014 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.08.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.01.2015 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Jazykový softvér; počítačový softvér súvisiaci s prekladateľskou a lokalizačnou činnosťou, tlmočením a dabingom.
41 - Prekladateľské služby; tlmočenie posunkovej reči; tlmočnícke služby poskytované šepkaním (šušotáž); tlmočnícke služby poskytované prostredníctvom telefónu; konzekutívne, simultánne a sprievodné tlmočnícke služby; vyučovanie, vzdelávanie, akadémie; prenájom tlmočníckeho vybavenia a tlmočníckych zariadení; úradné tlmočenie; úradné preklady; poradenstvo v oblasti výučby jazykov; tlmočníctva a prekladateľstva; titulkovanie; postsynchronizácia; dabing; školenia.
42 - Tvorba, údržba a prenájom softvéru súvisiaceho s prekladateľskou činnosťou a tlmočením; vývoj a tvorba jazykového softvéru a slovníkov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.01.05, 24.07.03, 27.05.12, 25.05.95, 19.19, 29.01.01, 29.01.04, 29.01.06 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, čierna, modrá, sivá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE SK s.r.o.; Južná trieda 48, Košice-Juh 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.05.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.08.2014 8/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.01.2015 1/2015 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.10.2019 10/2019 PC3M
 
POZ 881-2014
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.06.2014 166,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 01.08.2019 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 881-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 15.05.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 15.05.2014 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 15.05.2014 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.06.2014 Typ Platba
výsledok rešerše 04.06.2014 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 04.06.2014 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.11.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 06.05.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 06.05.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 06.05.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 06.05.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 07.05.2019 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 07.05.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 07.05.2019 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 07.05.2019 Typ Doručené
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 03.07.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 08.07.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 08.07.2019 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 31.07.2019 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.08.2019 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 02.09.2019 Typ Odoslané
POZ 881-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 27.08.2019 Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE SK, s.r.o. Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE
2 Zápis alebo zmena zástupcu 27.08.2019 Bee Mark s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku