Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 877-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236529 
(151)  Dátum zápisu  20.01.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  877-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.05.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.03.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 07, 09, 11, 17, 35, 37, 40, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Kovové priemyselné armatúry nezahrnuté v iných triedach, a to ventily a spätné ventily; kovové uzatváracie, regulačné a spätné klapky, aj centrické a excentrické nezahrnuté v iných triedach; kovové posúvače nezahrnuté v iných triedach; kovové nožové posúvače nezahrnuté v iných triedach; kovové guľové kohúty nezahrnuté v iných triedach; kovové vodovodné potrubia a kovové klapky a ventily na vodovodné potrubia; kovové armatúry nezahrnuté v iných triedach; kovové klapky, ventily drenážnych rúrok; kovové armatúry, fitingy na potrubia na stlačený vzduch; kovové ventily nie ako časti strojov; kovové stavidlá nie ako časti strojov; náhradné dielce, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary patriace do tejto triedy.
07 - Hnacie motory s výnimkou motorov do pozemných vozidiel; motory na stlačený vzduch; elektrické motory s výnimkou motorov pozemných vozidiel; obloženia a armatúry tepelných kotlov, bojlerov v strojoch; ventily ako časti strojov, motorov a hnacích strojov; výtlačné ventily ako časti strojov; ploché spätné ventily, klapky, záklopky ako časti strojov; náhradné dielce, časti a súčasti na tovary uvedené v triede 7 tohto zoznamu.
09 - Počítače; počítač-zápisník (notebook); procesory (základné jednotky samočinného počítača); procesory (centrálne procesorové jednotky); mikroprocesory; pamäte počítačov; pamäťové a mikroprocesorové karty v počítačoch; pružné disky; rozhrania pre počítače; čipy (mikroprocesorové doštičky); disková jednotka do počítačov; meniče diskov do počítačov; periférne zariadenia počítačov; monitory (počítačový hardvér); nahrané počítačové programy; počítačový softvér; nahrané programy obsluhujúce počítač; nahrané operačné programy; monitorovacie počítačové programy; počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných procesov; náhradné dielce, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary patriace do tejto triedy.
11 - Regulačno-bezpečnostné prídavné zariadenia na vodné zariadenia; bezpečnostné príslušenstvo a zariadenia na vodné alebo plynové zariadenia a na vodovodné alebo plynové potrubia; príslušenstvo na reguláciu vodných alebo plynových zariadení a na vodovodné alebo plynové potrubia; konce potrubia; kohútiky; potrubné kohútiky a kohúty; náhradné dielce, časti a súčasti na tovary uvedené v triede 11 tohto zoznamu.
17 - Nekovové priemyselné armatúry nezahrnuté v iných triedach, a to ventily a spätné ventily; nekovové uzatváracie, regulačné a spätné klapky, aj centrické a excentrické patriace do tejto triedy; nekovové posúvače nezahrnuté v iných triedach; tesnenia na potrubia; plastové vodárenské armatúry a fitingy; nekovové armatúry, fitingy na potrubia na stlačený vzduch; náhradné dielce, časti a súčasti na uvedené tovary; tesnenia tepelných kotlov, bojlerov.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 37, 40, 41, 42 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby vrátane maloobchodných a veľkoobchodných služieb prostredníctvom internetu s nasledovnými tovarmi: obyčajné kovy, kovové potrubia a rúry, iné výrobky z kovov, stroje a obrábacie stroje, motory a hnacie stroje, súkolesia a prevody a ich časti, ručné nástroje a ručné náradie, prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu, prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, magnetické nosiče údajov, záznamové disky, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov, počítače, počítačové programy, zariadenia na vykurovanie, zariadenia na vetranie, vodárenské a sanitárne zariadenia, nekovové rúry a armatúry; predvádzanie tovaru; podpora predaja pre tretie osoby; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz; vedenie kartoték v počítači; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa uvedených služieb; obchodné sprostredkovanie uvedených služieb.
37 - Inštalácia, údržba a opravy strojov a motorov; inštalácia, údržba a opravy počítačov, počítačového hardvéru; inštalácia, servis, záručný servis, opravy, údržba a čistenie tovarov uvedených v triedach 6, 7, 9, 11 a 17 tohto zoznamu; poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa uvedených služieb.
40 - Informácie o úprave a spracovaní materiálov; úprava a spracovanie kovov, vrátane zámočníckych prác týkajúcich sa spracovania a úpravy materiálov; poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa uvedených služieb.
41 - Organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; vydávanie, písanie a zverejňovanie textov a tlačovín s výnimkou reklamných alebo náborových; formátovanie textov s výnimkou textov na reklamné účely; prekladateľské služby; tlmočenie posunkovej reči; poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa uvedených služieb.
42 - Poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov; inštalácia počítačových programov; aktualizovanie počítačových programov; zhotovovanie kópií počítačových programov; obnovovanie počítačových databáz; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické média; výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov; technický prieskum; strojársky výskum; štúdie technických projektov, projektová činnosť; inžinierske práce; poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa uvedených služieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.22, 26.01.24, 27.05.24, 26.07.01, 25.05.01, 16.01.16, 26.02.05, 26.02.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MARTECH-SLOVAKIA, s.r.o.; Oravská ulica 8557/22, Žilina 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2013 10/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.2014 3/2014 FG3M
 
POZ 877-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.05.2013 285,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 877-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Podanie individuálnej prihlášky OZ 28.05.2013 Typ Doručené
Plná moc 28.05.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 28.05.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.06.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 04.07.2013 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.07.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 31.07.2013 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 06.08.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 12.08.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.01.2014 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 03.01.2017 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 17.01.2017 Typ Doručené
Plná moc 17.01.2017 Typ Doručené
všeobecný referátnik 28.04.2017 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 02.05.2017 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 18.06.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 18.06.2019 Typ Doručené
všeobecný referátnik 24.07.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.09.2022 Typ Doručené
POZ 877-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 27.04.2017 Alfa Omega, Patentová a známková kancelária, Zahatňanská Gabriela, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 27.04.2017 PK advisory s. r. o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 24.07.2019 PK advisory s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku