Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 875-2018
(111)  Trademark Number  248784 
(151)  Registration Date  17.12.2018 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  875-2018 
(220)  Application Date  19.04.2018 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.09.2018 
(450)  Publication of Registration Date  04.02.2019 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 35, 36, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Zariadenia na spracovanie údajov; magnetické identifikačné karty; magnetické disky; pružné disky; čipy (mikroprocesorové doštičky); audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky; kódované magnetické karty; magnetické kodéry; optické nosiče údajov; optické disky; karty s integrovanými obvodmi (pamäťové alebo mikroprocesorové); USB kľúče; kódované karty na odomykanie dverí; bezpečnostné tokeny (šifrovacie zariadenia).
35 - Odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo ; hospodárske (ekonomické) predpovede; obchodné alebo podnikateľské informácie; služby porovnávania cien; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby.
36 - Sprostredkovanie* (maklérstvo); úverové agentúry; kapitálové investície; zmenárenské služby; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); pôžičky (finančné úvery); obchodovanie na burze s cennými papiermi; finančné analýzy; finančné poradenstvo; spracovanie platieb kreditnými kartami; spracovanie platieb debetnými kartami; elektronický prevod kapitálu; finančné informácie; kurzové záznamy na burze; sprostredkovanie na burze cenných papierov; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok; finančné riadenie refundovaných platieb (pre tretie osoby); investovanie do fondov; sprostredkovanie obchodu s akciami a obligáciami; poskytovanie zliav vo vybraných zariadeniach prostredníctvom členskej karty.
42 - Prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); uchovávanie elektronických údajov; kódovanie údajov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.01.18, 27.05.07, 29.01.12 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  CMYKČierna: C 0, M 0, Y 0, K 100Biela: C 0, M 0, Y 0, K 0,Červená: C 0, M 100, Y 100, K 0 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  UVER s.r.o.; Jakubovo námestie 12, 811 09 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Attorney(s)  Škubla & Partneri s. r. o.; Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  19.04.2028 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2018 9/2018 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2019 2/2019 FG3M
 
POZ 875-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.04.2018 106,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 875-2018
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 19.04.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 19.04.2018 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 19.04.2018 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 20.04.2018 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.04.2018 Type Payment
výsledok rešerše 16.07.2018 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 16.07.2018 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.01.2019 Type Sent document
POZ 875-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku