Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 875-2018
(111)  Číslo ochrannej známky  248784 
(151)  Dátum zápisu  17.12.2018 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  875-2018 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.04.2018 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2018 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2019 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 36, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Zariadenia na spracovanie údajov; magnetické identifikačné karty; magnetické disky; pružné disky; čipy (mikroprocesorové doštičky); audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky; kódované magnetické karty; magnetické kodéry; optické nosiče údajov; optické disky; karty s integrovanými obvodmi (pamäťové alebo mikroprocesorové); USB kľúče; kódované karty na odomykanie dverí; bezpečnostné tokeny (šifrovacie zariadenia).
35 - Odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo ; hospodárske (ekonomické) predpovede; obchodné alebo podnikateľské informácie; služby porovnávania cien; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby.
36 - Sprostredkovanie* (maklérstvo); úverové agentúry; kapitálové investície; zmenárenské služby; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); pôžičky (finančné úvery); obchodovanie na burze s cennými papiermi; finančné analýzy; finančné poradenstvo; spracovanie platieb kreditnými kartami; spracovanie platieb debetnými kartami; elektronický prevod kapitálu; finančné informácie; kurzové záznamy na burze; sprostredkovanie na burze cenných papierov; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok; finančné riadenie refundovaných platieb (pre tretie osoby); investovanie do fondov; sprostredkovanie obchodu s akciami a obligáciami; poskytovanie zliav vo vybraných zariadeniach prostredníctvom členskej karty.
42 - Prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); uchovávanie elektronických údajov; kódovanie údajov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.18, 27.05.07, 29.01.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  CMYKČierna: C 0, M 0, Y 0, K 100Biela: C 0, M 0, Y 0, K 0,Červená: C 0, M 100, Y 100, K 0 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  UVER s.r.o.; Jakubovo námestie 12, 811 09 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Škubla & Partneri s. r. o.; Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.04.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2018 9/2018 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2019 2/2019 FG3M
 
POZ 875-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.04.2018 106,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 875-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 19.04.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 19.04.2018 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 19.04.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.04.2018 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.04.2018 Typ Platba
výsledok rešerše 16.07.2018 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 16.07.2018 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.01.2019 Typ Odoslané
POZ 875-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku