Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 874-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  237015 
(151)  Dátum zápisu  15.04.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  874-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.05.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.01.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.06.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  41 - Informácie o výchove a vzdelávaní; školenie, vyučovanie, vzdelávanie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Zdravý úsmev pre každého 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wm. WRIGLEY Jr. Company; 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.01.2014 1/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.06.2014 6/2014 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 01.07.2016 7/2016 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.07.2016 7/2016 PC3M
 
POZ 874-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.05.2013 166,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.04.2016 27,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.04.2016 7,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 874-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 20.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.05.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 28.06.2013 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.07.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 06.08.2013 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.10.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 08.11.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 20.11.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.04.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 20.04.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis prevodu 20.04.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 20.04.2016 Typ Doručené
Plná moc 20.04.2016 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.04.2016 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.04.2016 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 15.07.2016 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.09.2022 Typ Doručené
POZ 874-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.06.2016 Wrigley, s.r.o. Wrigley, s. r. o.
2 Prevod majiteľa 14.06.2016 Wm. WRIGLEY Jr. Company Wrigley, s.r.o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 14.06.2016 ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku