Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 873-2006
(111)  Číslo ochrannej známky  216789 
(151)  Dátum zápisu  09.02.2007 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  09.05.2016 
(210)  Číslo prihlášky  873-2006 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.05.2006 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.11.2006 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.04.2007 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  44 - Fyzioterapia; lekárske služby; masáže; súkromné kliniky alebo sanatóriá; zdravotné strediská; zdravotnícka starostlivosť; zotavovne; zotavovne pre rekonvalescentov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22, 26.04.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, sivá, biela, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Alpha H.R. s.r.o.; Ducové 180 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.05.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.11.2006 11/2006 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.04.2007 4/2007 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 06.07.2007 7/2007 TC3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.08.2011 8/2011 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 01.07.2016 7/2016 ND3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 24.03.2021 6/2021 PD3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 11.01.2023 1/2023 PD3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 29.03.2023 6/2023 PE3M
9 Prevody a prechody práv na ochranné známky 29.03.2023 6/2023 PC3M
 
POZ 873-2006
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.06.2006 3 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.04.2007 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.06.2011 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.05.2016 133,00 EUR
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 10.02.2021 2,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 23.02.2021 10,00 EUR
Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 22.11.2022 10,00 EUR
Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.02.2023 10,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.02.2023 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 873-2006
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.05.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 09.05.2006 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 09.05.2006 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 09.05.2006 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 30.05.2006 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.06.2006 Typ Platba
výsledok rešerše 10.08.2006 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 14.08.2006 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.02.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.03.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 19.04.2007 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.05.2007 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 10.05.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.10.2009 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 22.10.2009 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 08.12.2009 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 27.01.2010 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.04.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 26.04.2011 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 27.05.2011 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.06.2011 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 29.06.2011 Typ Odoslané
Oznámenie 06.05.2016 Typ Doručené
Plná moc 06.05.2016 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 06.05.2016 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.05.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 06.05.2016 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.05.2016 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 30.06.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 08.02.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 09.02.2021 Typ Odoslané
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 12.02.2021 Typ Platba
sprievodný list k výpisu z registra OZ 12.02.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 18.02.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o zriadení záložného práva 18.02.2021 Typ Doručené
Plná moc 18.02.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 18.02.2021 Typ Doručené
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 18.02.2021 Typ Doručené
Doklad o zriadení záložného práva 18.02.2021 Typ Doručené
Plná moc 18.02.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 18.02.2021 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 19.02.2021 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 19.02.2021 Typ Doručené
Doklad o zriadení záložného práva 19.02.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 19.02.2021 Typ Doručené
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 25.02.2021 Typ Platba
všeobecný referátnik 25.02.2021 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 26.02.2021 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 13.08.2021 Typ Doručené
Plná moc 13.08.2021 Typ Doručené
všeobecný referátnik 30.08.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 18.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o zriadení záložného práva 18.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.11.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 02.12.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 02.12.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 02.12.2022 Typ Doručené
výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva 02.12.2022 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 13.12.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 13.12.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 14.02.2023 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 14.02.2023 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 14.02.2023 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 14.02.2023 Typ Doručené
Plná moc 14.02.2023 Typ Doručené
Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 14.02.2023 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 14.02.2023 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 14.02.2023 Typ Doručené
Plná moc 14.02.2023 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 14.02.2023 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 14.02.2023 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 16.02.2023 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 01.03.2023 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 01.03.2023 Typ Odoslané
POZ 873-2006
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.05.2007 ADELI, s. r. o. ADELI, s. r. o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.06.2011 ADELI, s. r. o. ADELI, s. r. o.
3 Zmena záložného veriteľa 13.12.2022 Alpha H.R. s.r.o. ZZH 1, s. r. o.
4 Prevod majiteľa 01.03.2023 Alpha H.R. s.r.o. ADELI s.r.o.
5 Ukončenie zastupovania 01.03.2023 Marko Jozef, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku