Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 872-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  241503 
(151)  Dátum zápisu  15.01.2016 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  872-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.05.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.01.2015 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.02.2016 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  33 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  33 - Liehoviny. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Frndžalica 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ST. NICOLAUS, a. s.; Ul. 1. mája č. 113, 031 28 Liptovský Mikuláš; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  G. Lehnert, s. r. o.; Rajská ul. č. 7, 811 08 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  17.01.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.01.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  zrušením OZ 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.01.2015 01/2015 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.02.2016 02/2016 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 13.10.2021 19/2021 MA3M
 
POZ 872-2013
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 872-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 17.05.2013 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 20.05.2013 Typ Doručené
2a Plná moc 20.05.2013 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.06.2013 Typ Platba
4 výsledok rešerše 30.09.2013 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 02.10.2013 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 02.12.2013 Typ Doručené
7 Odpoveď na správu úradu 03.12.2013 Typ Doručené
8 všeobecný referátnik 23.12.2013 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 10.11.2014 Typ Doručené
10 pokyn na zverejnenie POZ 20.11.2014 Typ Interné listy
11 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 08.04.2015 Typ Doručené
12 výzva na vyjadrenie k pripomienkam 30.04.2015 Typ Odoslané
13 Vyjadrenie k námietkam 19.05.2015 Typ Doručené
14 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 18.11.2015 Typ Doručené
15 záznam z nahliadnutia do spisu 18.11.2015 Typ Interné listy
16 všeobecný referátnik 23.11.2015 Typ Odoslané
17 výsledok posúdenia pripomienok - nedôvodný 23.11.2015 Typ Odoslané
18 pokyn na zápis po zverejnení 05.01.2016 Typ Interné listy
19 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.01.2016 Typ Odoslané
20 všeobecný referátnik 20.01.2016 Typ Odoslané
21 Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 25.05.2016 Typ Doručené
22 vyžiadanie poplatku za návrh na zrušenie/neplatnosť 30.05.2016 Typ Odoslané
23 vyžiadanie kaucie za návrh na zrušenie/neplatnosť 30.05.2016 Typ Odoslané
24 27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 09.06.2016 Typ Platba
25 41 Poplatok - kaucia 09.06.2016 Typ Platba
26 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 22.06.2016 Typ Odoslané
27 Vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 23.08.2016 Typ Doručené
28 Vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 25.08.2016 Typ Doručené
29 menovanie, zvolanie komisie 16.02.2017 Typ Interné listy
30 protokol o rokovaní komisie 16.02.2017 Typ Interné listy
31 protokol o hlasovaní komisie 16.02.2017 Typ Interné listy
32 rozhodnutie o zamietnutí návrhu na zrušenie/neplatnosť 23.02.2017 Typ Odoslané
33 Rozklad 05.04.2017 Typ Doručené
34 Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia 20.04.2017 Typ Doručené
35 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 05.05.2017 Typ Odoslané
36 predkladacia správa k rozkladu 04.05.2017 Typ Interné listy
37 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 31.05.2017 Typ Odoslané
38 Vyjadrenie k rozkladu 26.07.2017 Typ Doručené
38a Príloha inde neuvedená 26.07.2017 Typ Doručené
38b Príloha inde neuvedená 26.07.2017 Typ Doručené
39 Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 08.08.2018 Typ Doručené
39a Príloha inde neuvedená 08.08.2018 Typ Doručené
40 41 Poplatok - kaucia 10.08.2018 Typ Platba
41 27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 10.08.2018 Typ Platba
42 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 17.08.2018 Typ Odoslané
43 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 20.08.2018 Typ Interné listy
44 protokol o rokovaní komisie 20.08.2018 Typ Interné listy
45 protokol o hlasovaní komisie 21.08.2018 Typ Interné listy
46 Rozhodnutie o rozklade (po zápise) 22.08.2018 Typ Odoslané
47 Odpoveď na správu úradu 24.08.2018 Typ Doručené
47a Vyjadrenie k návrhu na zrušenie ochrannej známky 24.08.2018 Typ Doručené
48 všeobecný referátnik 21.09.2018 Typ Odoslané
49 vnútrospisový list 25.09.2018 Typ Interné listy
50 menovanie, zvolanie komisie 21.08.2019 Typ Interné listy
51 protokol o rokovaní komisie 23.08.2019 Typ Interné listy
52 protokol o hlasovaní komisie 23.08.2019 Typ Interné listy
53 rozhodnutie o zamietnutí návrhu na zrušenie/neplatnosť 05.09.2019 Typ Odoslané
54 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 11.09.2019 Typ Doručené
54a Sprievodný list 11.09.2019 Typ Doručené
56 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 30.09.2019 Typ Doručené
57 Podanie rozkladu 25.10.2019 Typ Doručené
57a Plná moc 25.10.2019 Typ Doručené
58 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 31.10.2019 Typ Odoslané
59 predkladacia správa k rozkladu 11.11.2019 Typ Interné listy
60 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 03.12.2019 Typ Odoslané
61 Vyjadrenie k rozkladu 16.12.2019 Typ Doručené
61a Plná moc 16.12.2019 Typ Doručené
62 Návrh na zrušenie ochrannej známky 17.01.2021 Typ Doručené
62a Sprievodný list 17.01.2021 Typ Doručené
63 27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 19.01.2021 Typ Platba
64 41 Poplatok - kaucia 19.01.2021 Typ Platba
65 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 22.01.2021 Typ Odoslané
66 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 04.06.2021 Typ Interné listy
67 protokol o rokovaní komisie 04.06.2021 Typ Interné listy
68 protokol o hlasovaní komisie 04.06.2021 Typ Interné listy
69 Rozhodnutie o rozklade (po zápise) 07.06.2021 Typ Odoslané
70 vnútrospisový list 18.06.2021 Typ Interné listy
71 menovanie, zvolanie komisie 18.06.2021 Typ Interné listy
72 protokol o rokovaní komisie 30.06.2021 Typ Interné listy
73 protokol o hlasovaní komisie 30.06.2021 Typ Interné listy
74 rozhodnutie o zrušení OZ 07.07.2021 Typ Odoslané
75 vyhláška pre vestník - zánik (zrušenie) 08.09.2021 Typ Interné listy
76 vnútrospisový list 29.09.2021 Typ Interné listy
POZ 872-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku