Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 871-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  237148 
(151)  Dátum zápisu  15.05.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  871-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.05.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.07.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Brožované knihy, brožúry, časopisy (periodiká), etikety s výnimkou textilných, fotografie (tlačoviny), grafické znaky, grafické zobrazenia, grafiky, hárky papiera, katalógy, knihársky materiál, knihy, komiksy, listový papier, nákresy, nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, písacie nástroje, noviny, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obežníky, oznámenia (papiernický tovar), papierové podložky pod poháre, periodiká, plagáty, príručky, prospekty, publikácie, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, ročenky, samolepky, samolepky pre domácnosť a na kancelárske účely, tlačivá, tlačové písmo, tlačoviny, papierové alebo kartónové vývesné tabule, záložky do kníh, zoznamy.
35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok, reklamné agentúry, aktualizovanie reklamných materiálov, fotokopírovacie služby, grafická úprava tlačovín na reklamné účely, obchodné alebo podnikateľské informácie, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácii, obchodné informácie a rady spotrebiteľom, administratívne spracovanie obchodných objednávok, obchodný alebo podnikateľský prieskum, organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, podpora predaja (pre tretie osoby), služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby), prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, príprava inzertných stĺpcov, public relations, reklama, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti, reklamné agentúry, aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), rozširovanie reklamných oznamov, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, rozhlasová reklama, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, rozširovanie vzoriek tovarov, sekretárske služby, vyhľadávanie sponzorov, spracovanie textov, televízna reklama, obchodný manažment v oblasti umenia, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov), vylepovanie plagátov, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby), produkcia filmov s výnimkou reklamných, formátovanie textov nie na reklamné účely, fotografická reportáž, fotografovanie, informácie o možnostiach rekreácie, informácie o možnostiach zábavy, informácie o výchove a vzdelávaní, výchovno-zábavné klubové služby, vydávanie kníh, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, služby nahrávacích štúdií, organizovanie a vedenie koncertov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba), organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov, organizovanie predstavení (manažérske služby), organizovanie súťaži (vedomostných alebo zábavných), organizovanie súťaží krásy, organizovanie športových súťaží, organizovanie živých vystúpení, písanie textov (okrem reklamných), plánovanie a organizovanie večierkov, poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania), produkcia filmov s výnimkou reklamných, redigovanie scenárov, reportérske služby, rezervácia vstupeniek, rozhlasová zábava, výroba rozhlasových a televíznych programov, školenie, televízna zábava, zverejňovanie textov (okrem reklamných), tvorba divadelných alebo iných predstavení, tvorba rozhlasových a televíznych programov, tvorba videofilmov, predaj vstupeniek na zábavné predstavenia, online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, zábava, živé predstavenia, vyučovanie, vzdelávanie, vzdelávacie služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.01.03, 24.01.13, 27.03.15, 26.03.24, 26.03.05, 26.03.06, 26.03.16, 26.05.06, 24.13.02, 01.01.03, 27.05.04, 29.01.03, 29.01.02, 29.01.08, 27.99.22 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, žltá, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PUBLISHING HOUSE, a.s.; Jána Milca 6, 010 01 Žilina; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2014 2/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.07.2014 7/2014 FG3M
 
POZ 871-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.06.2013 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 871-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 17.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 17.05.2013 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 06.06.2013 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.06.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 25.09.2013 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 27.09.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 02.12.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 17.12.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.05.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 20.09.2022 Typ Doručené
POZ 871-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku