Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 870-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  199979 
(151)  Dátum zápisu  15.08.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  16.03.2011 
(210)  Číslo prihlášky  870-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.03.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  09.05.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.11.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32, 33 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Nealkoholické nápoje.
33 - Alkoholické nápoje. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.07.12, 25.03.25, 27.05.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Brandbrew S.A.; 15, Breedewues, 1259 Senningerberg; LU 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  16.03.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.03.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.05.2002 05/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.11.2002 11/2002 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.07.2011 07/2011 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 06.07.2011 07/2011 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.05.2017 05/2017 PC3M
6 Zaniknuté ochranné známky 27.10.2021 20/2021 MA3M
 
POZ 870-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 870-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.03.2001 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 16.03.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.03.2001 Typ Platba
3 Plná moc 30.04.2001 Typ Doručené
4 výsledok rešerše 07.02.2002 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 07.02.2002 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.08.2002 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.02.2011 Typ Doručené
8 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.02.2011 Typ Doručené
8a Plná moc 15.02.2011 Typ Doručené
9 vyžiadanie poplatku 20.04.2011 Typ Odoslané
10 vyžiadanie poplatku za obnovu 20.04.2011 Typ Odoslané
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.05.2011 Typ Platba
12 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.05.2011 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 09.06.2011 Typ Odoslané
14 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.02.2017 Typ Platba
15 Žiadosť o zápis prevodu 07.02.2017 Typ Doručené
15a Sprievodný list 07.02.2017 Typ Doručené
16 Doplnenie materiálov 13.02.2017 Typ Doručené
16a Plná moc 13.02.2017 Typ Doručené
16b Doklad o prevode 13.02.2017 Typ Doručené
17 dodatok k osvedčeniu OZ 28.03.2017 Typ Odoslané
18 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 20.07.2020 Typ Doručené
POZ 870-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.05.2011 Mark Anthony International SRL Mark Anthony International SRL
2 Prevod majiteľa 23.03.2017 Brandbrew S.A. Mark Anthony International SRL
3 Zápis alebo zmena zástupcu 23.03.2017 FAJNOR IP s.r.o. BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku