Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 87-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236405 
(151)  Dátum zápisu  31.12.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  87-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.01.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  43 - Služby barov; bufety (rýchle občerstvenie); jedálne a závodné jedálne; kaviarne; reštaurácie (jedálne); samoobslužné reštaurácie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  TANTAL 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  en bloc solutions, s.r.o.; Ďurkova 25, 949 01 Nitra; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.01.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2013 5/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2014 2/2014 FG3M
 
POZ 87-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.01.2013 166,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 31.07.2013 27,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 87-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 17.01.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.02.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 21.03.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 21.03.2013 Typ Interné listy
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 01.08.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 02.08.2013 Typ Platba
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 21.08.2013 Typ Odoslané
Vyjadrenie k námietkam 30.08.2013 Typ Doručené
Žiadosť o informáciu 10.09.2013 Typ Doručené
Plná moc 10.09.2013 Typ Doručené
všeobecný referátnik 18.09.2013 Typ Odoslané
Oznámenie 26.09.2013 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 30.09.2013 Typ Doručené
rozhodnutie o zamietnutí námietok 21.10.2013 Typ Odoslané
pokyn na zápis po zverejnení 23.12.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 14.01.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.05.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 21.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 87-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku