Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 869-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236162 
(151)  Dátum zápisu  18.11.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  869-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.05.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.08.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.01.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Vydávanie reklamných alebo náborových textov; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách.
41 - Výučba jazykov; organizovanie a vedenie seminárov; školenie; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vydávanie kníh; organizovanie spoločenských akcií a podujatí; konzultačná činnosť v oblasti vzdelávania; prekladateľské služby; vydávanie certifikátov po absolvovaní vzdelávacích kurzov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CHANTAL 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Skačanová Naďa; Škultétyho 536/46, 949 11 Nitra; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.08.2013 8/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.01.2014 1/2014 FG3M
 
POZ 869-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.06.2013 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 869-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 17.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 06.06.2013 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.06.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 28.06.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 28.06.2013 Typ Interné listy
Žiadosť o informáciu 19.07.2013 Typ Doručené
všeobecný referátnik 19.07.2013 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 23.07.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o informáciu 25.07.2013 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 06.12.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 20.09.2022 Typ Doručené
POZ 869-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku