Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 867-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236016 
(151)  Dátum zápisu  14.11.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  867-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.05.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.08.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.01.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 42, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; personálne poradenstvo; poradenstvo pri vedení podnikov, poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; obchodný manažment; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov.
41 - Vzdelávanie; vzdelávacie služby; vyučovanie, vydávanie kníh; on line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; školenie; organizovanie a vedenie seminárov; odborné preškoľovanie; informácie o výchove a vzdelávaní.
42 - Aktualizovanie počítačových programov; analýzy počítačových systémov; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja hardvéru; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačových programov; poskytovanie internetových vyhľadávačov; návrh počítačových systémov; obnovovanie počítačových databáz; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti počítačových programov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poradenstvo v oblasti informačných technológií; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); prenájom diskového priestoru serverov; prenájom počítačov; prenájom počítačového softvéru; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre zákazníkov); tvorba softvéru, štúdie technických projektov, projektová činnosť.
45 - Udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva; spravovanie autorských práv; služby v oblasti ochrany duševného vlastníctva; registrácia doménových mien. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.19, 26.04.24, 26.04.04, 25.12.25, 25.01.15, 27.05.03, 07.15.01, 07.15.05 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  odtiene sivej farby 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dignitas, spol. s r. o.; Vajnorská 89, 831 04 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Jánošíková Denisa, JUDr.; Klincová 35, 821 08 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.08.2013 8/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.01.2014 1/2014 FG3M
 
POZ 867-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.05.2013 183,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 867-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 17.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 17.05.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.05.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 27.06.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 27.06.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 06.12.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 20.09.2022 Typ Doručené
POZ 867-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku