Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 861-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  199974 
(151)  Dátum zápisu  15.08.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  15.03.2021 
(210)  Číslo prihlášky  861-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.03.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  09.05.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.11.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Pivo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.22, 26.04.10, 26.04.22, 27.05.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pivovar Litovel, a. s.; Palackého č. 934, 784 01 Litovel; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Peter Kubínyi SLOVAKIAPATENT; Piaristická 255/9, Trenčín 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.03.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.05.2002 5/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.11.2002 11/2002 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.05.2007 5/2007 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 28.04.2021 8/2021 ND3M
 
POZ 861-2001
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.04.2001 3 500,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.03.2007 600,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.05.2011 132,50 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 02.10.2017 3,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.03.2021 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 861-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 15.03.2001 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 06.04.2001 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.04.2001 Typ Platba
výsledok rešerše 07.02.2002 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 07.02.2002 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.08.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 09.03.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 09.03.2007 Typ Doručené
Plná moc 09.03.2007 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.03.2007 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.04.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.02.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 20.04.2011 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.05.2011 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 20.05.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 21.07.2011 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 25.07.2011 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 21.09.2011 Typ Doručené
Plná moc 21.09.2011 Typ Doručené
Plná moc 23.09.2011 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 29.09.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 29.09.2017 Typ Doručené
Výpoveď plnej moci 29.09.2017 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 04.10.2017 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 31.10.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 08.03.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.03.2021 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 26.03.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 13.06.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 13.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 13.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.06.2022 Typ Odoslané
POZ 861-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 30.03.2007 Pivovar Litovel a. s. Mi. Ma., Melezinek René
2 Zápis alebo zmena zástupcu 30.03.2007 Hörmannová - Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 10.10.2017 Kubínyi Peter, Bc. Hörmannová - Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku