Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 855-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231297 
(151)  Dátum zápisu  13.12.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  855-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.05.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.09.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.02.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu; veľkoobchodné a maloobchodné služby s liatymi kolesami pre vozidlá; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť prostredníctvom internetu s liatymi kolesami pre vozidlá; reklama; propagácia a inzercia všetkými druhmi médií; marketing; publikácia inzertných tlačovín; prieskum trhu; poradenská, sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v uvedených oblastiach. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.13.09, 26.11.02, 26.11.08, 27.01.03, 27.05.12, 27.05.17, 27.99.20 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LKQ CZ s.r.o.; Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9, Vysočany; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.05.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.09.2011 09/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.02.2012 02/2012 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.11.2020 11/2020 TC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 10.02.2021 03/2021 TC3M
 
POZ 855-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 855-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.05.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 19.05.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.06.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 20.07.2011 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 21.07.2011 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.12.2011 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 21.05.2014 Typ Doručené
6a Plná moc 21.05.2014 Typ Doručené
7 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 30.05.2014 Typ Platba
8 dodatok k osvedčeniu OZ 07.07.2014 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 28.08.2020 Typ Doručené
9a Výpis z obchodného registra 28.08.2020 Typ Doručené
10 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.09.2020 Typ Doručené
11 všeobecný referátnik 02.10.2020 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 05.10.2020 Typ Doručené
13 dodatok k osvedčeniu OZ 15.10.2020 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 21.12.2020 Typ Doručené
14a Príloha inde neuvedená 21.12.2020 Typ Doručené
15 dodatok k osvedčeniu OZ 25.01.2021 Typ Odoslané
16 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 01.04.2021 Typ Doručené
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.04.2021 Typ Platba
POZ 855-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 24.06.2014 Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s. Máčajová Mária, Ing.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.10.2020 LKQ CZ a.s. Auto Kelly a. s.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.01.2021 LKQ CZ s.r.o. LKQ CZ a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku