Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 850-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236527 
(151)  Dátum zápisu  20.01.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  850-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.05.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.03.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 33, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Baliaci papier; lepenkové alebo papierové škatule; prospekty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; tlačené reklamné materiály.
33 - Víno.
35 - Maloobchodný a veľkoobchodný predaj potravín; poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb; obchodný manažment; sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov; reklama; organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; distribúcia vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných textov; televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; podpora predaja (pre tretie osoby); ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom katalógov; marketing; pomoc pri podnikaní; podnikateľské informácie; reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej, dátovej alebo informačnej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru; obchodný a podnikateľský prieskum trhu, lobistické služby na obchodné účely; usporadúvanie a organizovanie komerčných výstav. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  19.07.01, 19.07.16, 19.07.17, 03.13.01, 06.19.07, 25.01.01, 25.01.15, 29.01.06, 27.05.22, 29.01.01, 29.01.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  priestorová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, čierna, zlatá, hnedá, červená, modrá, zelená, žltá, sivá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dimitroff, spol. s r.o.; Sabinovská 12, 080 01 Prešov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2013 10/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.2014 3/2014 FG3M
 
POZ 850-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.07.2013 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 850-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 15.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Podanie individuálnej prihlášky OZ 17.05.2013 Typ Doručené
Plná moc 17.05.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 17.05.2013 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 05.06.2013 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.07.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 20.08.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 22.08.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.01.2014 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 03.07.2015 Typ Doručené
všeobecný referátnik 20.07.2015 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 19.09.2022 Typ Doručené
POZ 850-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 17.07.2015 Patentová a známková kancelária, Mišľanová Mária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku