Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 85-97
(111)  Číslo ochrannej známky  186720 
(151)  Dátum zápisu  13.08.1999 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  13.01.2017 
(210)  Číslo prihlášky  85-97 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.01.1997 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.05.1999 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.11.1999 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Minerálne vody, prírodné minerálne vody, prírodné minerálne vody s príchuťami, obohacované prírodné minerálne vody. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  HANÁCKÁ KYSELKA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mattoni 1873 a.s.; Horova 1361/3, 360 01 Karlovy Vary; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.; Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.01.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.05.1999 05/1999 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.11.1999 11/1999 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 05.04.2007 04/2007 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.06.2017 06/2017 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 02.06.2017 06/2017 ND3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.12.2021 23/2021 PC3M
 
POZ 85-97
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 85-97
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 13.01.1997 Typ Doručené
2 F0011 Popl. za prihlášku Typ Platba
3 výsledok rešerše 20.01.1999 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 27.01.1999 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.08.1999 Typ Odoslané
6 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.01.2007 Typ Platba
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 09.01.2007 Typ Doručené
7a Plná moc 09.01.2007 Typ Doručené
8 dodatok k osvedčeniu OZ 05.03.2007 Typ Odoslané
9 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 09.01.2017 Typ Doručené
9a Sprievodný list 09.01.2017 Typ Doručené
10 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 25.01.2017 Typ Doručené
10a Plná moc 25.01.2017 Typ Doručené
10b Výpis z obchodného registra 25.01.2017 Typ Doručené
11 vyžiadanie poplatku za obnovu 06.03.2017 Typ Odoslané
12 vyžiadanie poplatku 06.03.2017 Typ Odoslané
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.03.2017 Typ Platba
14 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.03.2017 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 17.05.2017 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zápis prechodu 26.10.2021 Typ Doručené
16a Doklad o prechode 26.10.2021 Typ Doručené
16b Doklad o prechode 26.10.2021 Typ Doručené
16c Plná moc 26.10.2021 Typ Doručené
17 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 26.10.2021 Typ Doručené
17a Plná moc 26.10.2021 Typ Doručené
18 vyžiadanie poplatku 18.11.2021 Typ Odoslané
19 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.11.2021 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 26.11.2021 Typ Odoslané
POZ 85-97
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.04.2017 Hanácká kyselka, a.s. Hanácká kyselka, s.r.o.
2 Prevod majiteľa 25.11.2021 Mattoni 1873 a.s. Hanácká kyselka, a.s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 25.11.2021 TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku