Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 849-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  206544 
(151)  Dátum zápisu  12.07.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  03.04.2013 
(210)  Číslo prihlášky  849-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.04.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.04.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.10.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  24, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  24 - Bytový textil, hlavne posteľná bielizeň, paplóny, prikrývky na posteľ, vankúše, závesy textilné a plastové.
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti, sprostredkovanie obchodu s tovarmi triedy 24. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.15, 29.01.04, 27.05.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Áčko, a. s.; I. Houdeka 39, 034 01 Ružomberok; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Holoubková Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.04.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.04.2004 4/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.10.2004 10/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 02.08.2013 8/2013 ND3M
 
POZ 849-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.04.2003 3 500,00 SKK
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 29.04.2003 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.05.2013 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 849-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 03.04.2003 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.04.2003 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 03.04.2003 Typ Doručené
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 17.04.2003 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 28.04.2003 Typ Odoslané
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 05.05.2003 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.05.2003 Typ Platba
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 07.05.2003 Typ Odoslané
výsledok rešerše 07.01.2004 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 06.02.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.07.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.03.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 24.04.2013 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.05.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.08.2022 Typ Doručené
POZ 849-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku