Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 848-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258493 
(151)  Dátum zápisu  22.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  22.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  848-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.04.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  15.06.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.10.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  19, 40, 31 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  19 - Drevené obloženie; drevo (polotovar); stavebné drevo; rezivo (stavebné drevo); preglejka; spracované drevo; drevo na výrobu náradia pre domácnosť; pílené drevo; drevené dlážky; drevené dyhy; dyhové drevo; drevené stenové obloženia; stavebný papier; vlysy na parketové dlážky; parkety (parketové podlahy); nekovové schodiskové stupne (časti schodísk); preklady (nekovové); svetelná dlažba; makadam; prenosné stavby (nekovové); tvárne drevo; palisády (nekovové); nekovové klziská (stavebníctvo); dlážky (nekovové); drevené dosky pre stavebníctvo; stavebné obkladové materiály (nekovové); dverové prahy (nekovové); lamelové obloženie (nekovové); stavebné materiály (nekovové); dlažby (nekovové); lepenkové platne pre stavebníctvo; dverové rámy (nekovové); zárubne (nekovové); dlaždice, obkladačky pre stavebníctvo (nekovové); dlaždicové podlahy (nekovové); dlaždice (nekovové); schodiská (nekovové); drevené podlahové dosky; nekovové podlahové dlažby; nekovové obkladačky; nekovové dlaždice pre stavebníctvo; nekovové dosky na plávajúce podlahy.
40 - Obrusovanie; opracovávanie dreva; pílenie; stínanie, pílenie a kálanie dreva; zostavovanie tovarov na objednávku (pre tretie osoby); rámovanie obrazov; stolárske práce (zhotovovanie drevených výrobkov na objednávku).
31 - Nespílené drevo; drevené triesky na výrobu drevotriesky; drevo neočistené od kôry. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.09, 27.05.01, 26.04.22, 27.05.13 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PP-TREND, spol. s r.o.; Hviezdoslavova 152/49, Bojnice 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Martina Majerčíková, advokátka; Hečkova 22, Bratislava 3 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 15.06.2022 11/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.10.2022 19/2022 FG3M
 
POZ 848-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.04.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 848-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 21.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 21.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.04.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 21.04.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 21.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.04.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 05.05.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 05.05.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 11.05.2022 Typ Interné listy
POZ 848-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku