Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 848-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236228 
(151)  Dátum zápisu  13.12.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  848-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.05.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 18, 25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Tašky na počítače; puzdrá na počítače; puzdrá na mobilné telefóny; počítačový zápisník (notebook); vreckové kalkulačky; špeciálne puzdrá na fotografické prístroje a zariadenia; slnečné okuliare; myši (informatika); nabíjacie agregáty elektrických batérií; počítačové pamäte; ochranné prilby na šport.
18 - Cestovné kufre; batohy; náprsné tašky a peňaženky; kabelky; športové tašky; aktovky; školské tašky; kožené remienky; dáždniky; pokrývky pre zvieratá.
25 - Odevy; topánky; klobúky; ponožky; rukavice; šatky, šály; športová obuv; športové topánky; nepremokavé odevy; saká. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  14.03.09, 24.13.09, 14.03.13, 26.07.07, 26.05.06, 26.05.08, 26.05.11, 26.05.16, 26.04.04, 26.11.08, 24.17.06, 25.01.19 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wenger S.A.; Route de Bâle 63, 2800 Delémont; CH 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2013 9/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2014 2/2014 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.11.2018 11/2018 PC3M
 
POZ 848-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.05.2013 166,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.05.2018 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 848-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 15.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.05.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 22.05.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.05.2013 Typ Platba
Plná moc 04.06.2013 Typ Doručené
výsledok rešerše 08.07.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 10.07.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 14.01.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 10.05.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 10.05.2018 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.05.2018 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 01.08.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 18.09.2018 Typ Doručené
Plná moc 18.09.2018 Typ Doručené
všeobecný referátnik 10.10.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 02.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 02.11.2018 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2018 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 19.09.2022 Typ Doručené
POZ 848-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 09.10.2018 Wenger S.A. HK SINO-US FASHION CO., LIMITED
2 Zápis alebo zmena zástupcu 09.10.2018 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku