Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 848-2006
(111)  Číslo ochrannej známky  217102 
(151)  Dátum zápisu  14.03.2007 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  05.05.2016 
(210)  Číslo prihlášky  848-2006 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.05.2006 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.12.2006 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.05.2007 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete, elektronické tlačoviny, časopisy, ročenky, prílohy, periodiká stiahnuté z telekomunikačnej siete.
16 - Tlačoviny, časopisy (periodiká), publikácie, periodiká, brožúry, noviny, knihy, obežníky, ročenky, prílohy v časopisovej a novinovej forme, reklamné a propagačné materiály, letáky, prospekty.
35 - Obchodný alebo podnikateľský prieskum; spracovanie textov; rozhlasová reklama, televízna reklama; obchodné alebo podnikateľské informácie, ich poskytovanie; vydávanie reklamných alebo náborových textov; odborné obchodné poradenstvo; prenájom reklamných priestorov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zoraďovanie údajov v počítačových databázach; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; obchodné alebo podnikateľské informácie; hospodárske, ekonomické predpovede; distribúcia vzoriek; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; reklama; výroba a prenájom rozhlasových a televíznych reklamných blokov.
41 - Konferencie, organizovanie a vedenie konferencií, semináre, organizovanie a vedenie seminárov; kongresy, organizovanie a vedenie kongresov, sympóziá, organizovanie a vedenie sympózií; výroba rozhlasových a televíznych programov a relácií, informačné bloky; výroba rozhlasových a televíznych programov; on-line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; on-line vydávanie tlačovín, ročeniek, príloh, periodík v elektronickej forme; publikovanie rubrík, článkov v elektronickej forme; texty, zverejňovanie textov, vydávanie textov s výnimkou reklamných; kultúrne a vzdelávacie výstavy, podujatia, organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav, podujatí; súťaže, organizovanie súťaží. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22, 26.04.24, 27.05.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, červená, tmavomodrá, zlatá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  05.05.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.12.2006 12/2006 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.05.2007 05/2007 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.10.2008 10/2008 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.11.2009 11/2009 PC3M
5 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 08.03.2010 03/2010 QB3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.09.2015 09/2015 PD3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2016 01/2016 PC3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 02.05.2016 05/2016 PE3M
9 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 02.05.2016 05/2016 QC3M
10 Obnovené ochranné známky 01.08.2016 08/2016 ND3M
11 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
12 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 33205299 1 TREND Holding, spol. s r.o. nevýlučná 14.01.2010 neplatná
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 10.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 20.09.2021 platná
 
POZ 848-2006
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 848-2006
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 05.05.2006 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 05.05.2006 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.05.2006 Typ Platba
3 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 31.05.2006 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 02.06.2006 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 23.10.2006 Typ Interné listy
6 Zoznam tovarov a služieb (SR) 23.10.2006 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 23.10.2006 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 12.04.2007 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 16.01.2008 Typ Doručené
9a Plná moc 16.01.2008 Typ Doručené
10 dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2008 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.07.2008 Typ Doručené
12 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 31.07.2008 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 11.09.2008 Typ Odoslané
14 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 03.08.2009 Typ Doručené
14a Doklad o prevode 03.08.2009 Typ Doručené
14b Plná moc 03.08.2009 Typ Doručené
15 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.08.2009 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 23.09.2009 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 25.11.2009 Typ Doručené
17a Licenčná zmluva 25.11.2009 Typ Doručené
18 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 22.12.2009 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 25.01.2010 Typ Odoslané
20 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 23.07.2015 Typ Doručené
20a Doklad o zriadení záložného práva 23.07.2015 Typ Doručené
20b Plná moc 23.07.2015 Typ Doručené
20c Doplnenie materiálov 23.07.2015 Typ Doručené
21 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 30.07.2015 Typ Platba
22 Doplnenie materiálov 04.08.2015 Typ Doručené
23 všeobecný referátnik 06.08.2015 Typ Odoslané
24 dodatok k osvedčeniu OZ 17.08.2015 Typ Odoslané
25 Výpoveď plnej moci 10.09.2015 Typ Doručené
26 všeobecný referátnik 27.10.2015 Typ Odoslané
27 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.11.2015 Typ Platba
28 Žiadosť o zápis prechodu 30.11.2015 Typ Doručené
28a Žiadosť o zápis zástupcu do registra 30.11.2015 Typ Doručené
28b Plná moc 30.11.2015 Typ Doručené
28c Doklad o prechode 30.11.2015 Typ Doručené
29 dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2015 Typ Odoslané
30 Žiadosť o zápis prechodu 08.12.2015 Typ Doručené
30a Plná moc 08.12.2015 Typ Doručené
30b Výpis z obchodného registra 08.12.2015 Typ Doručené
31 všeobecný referátnik 17.12.2015 Typ Odoslané
32 Žiadosť o zápis ukončenia licenčnej zmluvy do registra 18.12.2015 Typ Doručené
33 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 14.12.2015 Typ Doručené
34 Doklad preukazujúci zánik záložného práva 18.12.2015 Typ Doručené
35 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 31.12.2015 Typ Platba
36 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.01.2016 Typ Doručené
37 vyžiadanie poplatku 25.01.2016 Typ Odoslané
38 vyžiadanie poplatku za obnovu 25.01.2016 Typ Odoslané
39 Žiadosť inde neuvedená 03.02.2016 Typ Doručené
40 Žiadosť o zápis ukončenia licenčnej zmluvy do registra 04.02.2016 Typ Doručené
41 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 29.02.2016 Typ Doručené
42 rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka 07.03.2016 Typ Odoslané
43 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 07.03.2016 Typ Odoslané
44 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 07.03.2016 Typ Platba
45 dodatok k osvedčeniu OZ 06.04.2016 Typ Odoslané
46 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 05.04.2016 Typ Doručené
47 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.04.2016 Typ Platba
48 dodatok k osvedčeniu OZ 15.07.2016 Typ Odoslané
49 Výpoveď plnej moci 26.09.2016 Typ Doručené
50 všeobecný referátnik 25.11.2016 Typ Odoslané
51 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 05.02.2019 Typ Doručené
51a Sprievodný list 05.02.2019 Typ Doručené
51b Plná moc 05.02.2019 Typ Doručené
51c Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
52 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 06.02.2019 Typ Doručené
52a Sprievodný list 06.02.2019 Typ Doručené
52b Plná moc 06.02.2019 Typ Doručené
52c Príloha inde neuvedená 06.02.2019 Typ Doručené
53 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.02.2019 Typ Platba
54 všeobecný referátnik 25.02.2019 Typ Odoslané
55 Žiadosť o vrátenie poplatku 07.05.2019 Typ Doručené
55a Sprievodný list 07.05.2019 Typ Doručené
55b Plná moc 07.05.2019 Typ Doručené
55c Príloha inde neuvedená 07.05.2019 Typ Doručené
56 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 06.06.2019 Typ Odoslané
57 vnútrospisový list 21.06.2019 Typ Interné listy
58 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené
58a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
58b Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
58c Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
58d Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
59 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
60 dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Typ Odoslané
61 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Typ Doručené
61a Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
61b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Typ Doručené
61c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
61d Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
61e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
61f Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
61g Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
62 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.09.2021 Typ Platba
63 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Typ Odoslané
POZ 848-2006
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 25.01.2008 Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 01.08.2008 TREND Holding, spol. s r. o. TREND Holding, s. r. o.
3 Prevod majiteľa 21.09.2009 TREND Representative, s.r.o. TREND Holding, spol. s r. o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 21.09.2009 Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing. Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 26.10.2015 Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
6 Prevod majiteľa 04.12.2015 News and Media Holding a.s. TREND Representative, s.r.o.
7 Zápis alebo zmena zástupcu 04.12.2015 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
8 Zápis alebo zmena zástupcu 23.11.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku