Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 847-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  255737 
(151)  Dátum zápisu  05.08.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  05.08.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  847-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.03.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  28.04.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  25.08.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Prímesi do betónu; prímesi do betónu na báze vedľajších produktov z výroby železa, ocele, stavebného a demoličného odpadu, betónového recyklátu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.03, 27.01.06, 26.01.15, 03.04.13, 25.07.15, 03.04.11, 03.04.24, 27.05.01, 27.99.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Považská cementáreň, a.s.; J. Kráľa -, 018 63 Ladce; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Peter Kubínyi SLOVAKIAPATENT; Piaristická 255/9, Trenčín 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.03.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 28.04.2021 8/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 25.08.2021 16/2021 FG3M
 
POZ 847-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.03.2021 96,00 EUR
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 27.09.2021 50,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 847-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 25.03.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Generálna plná moc 25.03.2021 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 25.03.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 25.03.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.03.2021 Typ Platba
výsledok rešerše 30.03.2021 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 30.03.2021 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 13.08.2021 Typ Odoslané
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 29.09.2021 Typ Platba
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 22.11.2021 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 22.11.2021 Typ Odoslané
List z OMPI 06.12.2021 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 19.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.01.2022 Typ Doručené
POZ 847-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku