Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 846-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236638 
(151)  Dátum zápisu  12.02.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  15.05.2023 
(210)  Číslo prihlášky  846-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.05.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.11.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.04.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Kontrolné pokladnice, automatické časové spínače a riadiace prístroje jemnej mechaniky všetkých druhov, prístroje a nástroje vedecké, navigačné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické prístroje a nástroje na váženie, meranie, signalizovanie, na účely kontrolné, záchranné a na výučbu, automatické prístroje uvádzané do činnosti vhodením mince alebo známky, stroje na záznam, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, tašky na notebooky, zapisovacie pokladnice a počítacie stroje, hasiace prístroje.
14 - Budíky všetkých druhov, ciferníky, časomiery, hodinárske kotvičky, náramkové hodinky všetkých druhov, mechanické a elektrické hodiny všetkých druhov, najmä nástenné, stolné, letecké palubné, autohodiny, modelárske časovače, minútky, ozdobné hodiny, hodiny kontrolné, hodiny slnečné, chronografy, chronometre, chronoskopy, hodinárske kyvadlá, hodinové perá, retiazky k hodinkám, schránky na hodiny, hodinové skrinky, hodinové stroje, puzdrá na hodinky, drahé kovy a ich zliatiny, šperky, drahokamy, drahé kamene.
16 - Albumy, ceruzky, držiaky na písacie potreby, oceľové perá, peračníky, perá (kancelárske potreby), perá plniace, papiernický tovar, najmä papierové etikety, papierové tašky, umelohmotné tašky, ťažidlá, papierové obrúsky, písacie potreby, papierové reklamné a ozdobné predmety patriace do tejto triedy, rysovacie perá, písacie podložky, podložky na stôl papierové, podložky pod pivové poháre, puzdrá na doklady, puzdrá na perá, písacie súpravy (set písacích potrieb), papierové bilbordy, mapy, architektonické modely, samolepky, fotografie, pohľadnice, kalendáre, listový papier, obálky, obalové materiály z papiera alebo plastov, blahoželania, kancelárske potreby okrem nábytku, štetce, brožúry, učebné a školské potreby a pomôcky okrem prístrojov, kružidlá.
18 - Aktovky (kožená galantéria), batohy, cestovné kufre, dáždniky, diplomatky, palice turistické, palice vychádzkové, kabelky, kľúčenky (kožená galantéria), kufríky, kufre, kufríky na toaletné potreby, koža, pásky z kože, puzdrá na navštívenky, obaly na dáždniky, obaly na odevy (cestovné), oblečenie pre domáce zvieratá, obojky pre zvieratá, peňaženky, kožené remienky, slnečníky, športové tašky, cestovné tašky, tašky na kolieskach, plážové tašky.
21 - Tovar sklenený patriaci do tejto triedy, najmä fľaše, poháre na pitie, pollitre, poháre keramické, keramické a porcelánové tácky, porcelánové džbány, vázičky, nádoby z plastu, karafy, stolné fľaše, tácky okrem papierových a určených na prestieranie, poháriky z papiera alebo plastov, poháre, tácky papierové, tácky (podnosy), cestovné fľaše, otvárače na fľaše, vývesné štítky z porcelánu alebo skla, reklamné z porcelánu alebo skla, dosky na jedálne lístky, puzdrá na jedálne lístky, tepelnoizolačné nádoby, termosky na jedlo, termosky na nápoje, skladovacie nádoby na jedlo.
24 - Cestovné prikrývky, posteľné pokrývky a prikrývky, posteľná bielizeň, posteľné obliečky, podložky na stôl pod poháre s výnimkou papierových, taniere (prestieranie), obrusy s výnimkou papierových, uteráky, textilné ručníky, vlajočky (nie z papiera), záclony okenné, závesy na dverách, tkaniny a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, propagačné predmety z textilu.
25 - Odevy, oblečenie, obuv a klobučnícky tovar, čiapky, čelenky (oblečenie), čapice, opasky, pláštenky, obaly na odevy, rukavice, šály.
28 - Hry, hračky, hracie karty, zariadenia na telesné cvičenie, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, golfové palice, golfové rukavice, golfové vaky na kolieskach alebo bez koliesok.
35 - Propagačná činnosť, reklama, pomoc pri prevádzke a riadení obchodného podniku a pomoc pri prevádzke obchodu a obchodných činností priemyselného alebo obchodného podniku, najmä služby zahrňujúce záznam, prepis, vypracovanie, kompiláciu a prenášanie písomných záznamov a informácií, služby týkajúce sa reklamy v rozsahu a v oblasti hodinárskej výroby a doplnkovej výroby k hodinárskej výrobe.
37 - Opravy fotografických prístrojov, oprava hodiniek a hodín, opravovne hodín, reštaurovanie umeleckých diel, reštaurovanie nábytku. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  PRIM 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MPM - QUALITY v.o.s.; Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Perkov Martina, JUDr., advokátka; Piaristická 265/18, 911 01 Trenčín; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.05.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.11.2013 11/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.04.2014 4/2014 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.08.2015 8/2015 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 08.02.2023 3/2023 ND3M
 
POZ 846-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.05.2013 285,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.04.2015 7,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 09.01.2023 136,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 846-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 15.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 15.05.2013 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 15.05.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.05.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 04.07.2013 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.07.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 19.09.2013 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 25.09.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 26.09.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.02.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.04.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 22.04.2015 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.04.2015 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 30.07.2015 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 19.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 20.12.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 20.12.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.12.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 13.01.2023 Typ Odoslané
POZ 846-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.06.2015 MPM - QUALITY v.o.s. MPM - QUALITY v.o.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku