Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 846-2013
(111)  Trademark Number  236638 
(151)  Registration Date  12.02.2014 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  15.05.2023 
(210)  Application Number  846-2013 
(220)  Application Date  15.05.2013 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.11.2013 
(450)  Publication of Registration Date  02.04.2014 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 37 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Kontrolné pokladnice, automatické časové spínače a riadiace prístroje jemnej mechaniky všetkých druhov, prístroje a nástroje vedecké, navigačné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické prístroje a nástroje na váženie, meranie, signalizovanie, na účely kontrolné, záchranné a na výučbu, automatické prístroje uvádzané do činnosti vhodením mince alebo známky, stroje na záznam, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, tašky na notebooky, zapisovacie pokladnice a počítacie stroje, hasiace prístroje.
14 - Budíky všetkých druhov, ciferníky, časomiery, hodinárske kotvičky, náramkové hodinky všetkých druhov, mechanické a elektrické hodiny všetkých druhov, najmä nástenné, stolné, letecké palubné, autohodiny, modelárske časovače, minútky, ozdobné hodiny, hodiny kontrolné, hodiny slnečné, chronografy, chronometre, chronoskopy, hodinárske kyvadlá, hodinové perá, retiazky k hodinkám, schránky na hodiny, hodinové skrinky, hodinové stroje, puzdrá na hodinky, drahé kovy a ich zliatiny, šperky, drahokamy, drahé kamene.
16 - Albumy, ceruzky, držiaky na písacie potreby, oceľové perá, peračníky, perá (kancelárske potreby), perá plniace, papiernický tovar, najmä papierové etikety, papierové tašky, umelohmotné tašky, ťažidlá, papierové obrúsky, písacie potreby, papierové reklamné a ozdobné predmety patriace do tejto triedy, rysovacie perá, písacie podložky, podložky na stôl papierové, podložky pod pivové poháre, puzdrá na doklady, puzdrá na perá, písacie súpravy (set písacích potrieb), papierové bilbordy, mapy, architektonické modely, samolepky, fotografie, pohľadnice, kalendáre, listový papier, obálky, obalové materiály z papiera alebo plastov, blahoželania, kancelárske potreby okrem nábytku, štetce, brožúry, učebné a školské potreby a pomôcky okrem prístrojov, kružidlá.
18 - Aktovky (kožená galantéria), batohy, cestovné kufre, dáždniky, diplomatky, palice turistické, palice vychádzkové, kabelky, kľúčenky (kožená galantéria), kufríky, kufre, kufríky na toaletné potreby, koža, pásky z kože, puzdrá na navštívenky, obaly na dáždniky, obaly na odevy (cestovné), oblečenie pre domáce zvieratá, obojky pre zvieratá, peňaženky, kožené remienky, slnečníky, športové tašky, cestovné tašky, tašky na kolieskach, plážové tašky.
21 - Tovar sklenený patriaci do tejto triedy, najmä fľaše, poháre na pitie, pollitre, poháre keramické, keramické a porcelánové tácky, porcelánové džbány, vázičky, nádoby z plastu, karafy, stolné fľaše, tácky okrem papierových a určených na prestieranie, poháriky z papiera alebo plastov, poháre, tácky papierové, tácky (podnosy), cestovné fľaše, otvárače na fľaše, vývesné štítky z porcelánu alebo skla, reklamné z porcelánu alebo skla, dosky na jedálne lístky, puzdrá na jedálne lístky, tepelnoizolačné nádoby, termosky na jedlo, termosky na nápoje, skladovacie nádoby na jedlo.
24 - Cestovné prikrývky, posteľné pokrývky a prikrývky, posteľná bielizeň, posteľné obliečky, podložky na stôl pod poháre s výnimkou papierových, taniere (prestieranie), obrusy s výnimkou papierových, uteráky, textilné ručníky, vlajočky (nie z papiera), záclony okenné, závesy na dverách, tkaniny a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, propagačné predmety z textilu.
25 - Odevy, oblečenie, obuv a klobučnícky tovar, čiapky, čelenky (oblečenie), čapice, opasky, pláštenky, obaly na odevy, rukavice, šály.
28 - Hry, hračky, hracie karty, zariadenia na telesné cvičenie, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, golfové palice, golfové rukavice, golfové vaky na kolieskach alebo bez koliesok.
35 - Propagačná činnosť, reklama, pomoc pri prevádzke a riadení obchodného podniku a pomoc pri prevádzke obchodu a obchodných činností priemyselného alebo obchodného podniku, najmä služby zahrňujúce záznam, prepis, vypracovanie, kompiláciu a prenášanie písomných záznamov a informácií, služby týkajúce sa reklamy v rozsahu a v oblasti hodinárskej výroby a doplnkovej výroby k hodinárskej výrobe.
37 - Opravy fotografických prístrojov, oprava hodiniek a hodín, opravovne hodín, reštaurovanie umeleckých diel, reštaurovanie nábytku. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  PRIM 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  MPM - QUALITY v.o.s.; Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek; CZ 
(740)  Attorney(s)  Perkov Martina, JUDr., advokátka; Piaristická 265/18, 911 01 Trenčín; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  15.05.2033 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.11.2013 11/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.04.2014 4/2014 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.08.2015 8/2015 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 08.02.2023 3/2023 ND3M
 
POZ 846-2013
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.05.2013 285,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.04.2015 7,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 09.01.2023 136,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 846-2013
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 15.05.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 15.05.2013 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 15.05.2013 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.05.2013 Type Payment
výsledok rešerše 04.07.2013 Type Internal Letter
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.07.2013 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 19.09.2013 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 25.09.2013 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 26.09.2013 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.02.2014 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.04.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o podniku/podnikateľovi 22.04.2015 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.04.2015 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 30.07.2015 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 19.09.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 20.12.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 20.12.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 20.12.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 13.01.2023 Type Sent document
POZ 846-2013
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.06.2015 MPM - QUALITY v.o.s. MPM - QUALITY v.o.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku