Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 845-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  250923 
(151)  Dátum zápisu  18.10.2019 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  18.10.2019 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  845-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.04.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.07.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.12.2019 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Sťahovateľné počítačové programy; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné).
41 - Vyučovanie.
42 - Technologický výskum; vedecký výskum. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  MUP 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.04.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2019 07/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.12.2019 12/2019 FG3M
 
POZ 845-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 845-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 17.04.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 17.04.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.04.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.05.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 22.05.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 22.05.2019 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.10.2019 Typ Odoslané
POZ 845-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku