Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 843-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  238668 
(151)  Dátum zápisu  28.11.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  843-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.05.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.01.2015 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 37, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Administratívna správa hotelov; marketing; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; poradenstvo v obchodnej činnosti; prenájom fotokopírovacích strojov; reklama; účtovníctvo; fakturácia; dražby; príprava a vyhotovenie daňových priznaní; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; hospodárske, ekonomické predpovede; marketingové štúdie; príprava miezd a výplatných listín; nábor zamestnancov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné alebo podnikové audity (revízie účtov); obchodné informácie a rady spotrebiteľom; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodné odhady; poradenstvo pri vedení podnikov; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; reklamné agentúry; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; služby outsourcingu; vyhľadávanie sponzorov.
36 - Faktoring; finančný lízing; finančný manažment; vedenie nájomných domov; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; prenájom bytov; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľnosti; správa nehnuteľností; správcovstvo; vyberanie nájomného; sprostredkovanie poistenia; sprostredkovanie na burze cenných papierov; pôžičky (finančné úvery); záručné pôžičky; ubytovacie kancelárie (podnájom); vydávanie cenných papierov; finančné poradenstvo; finančné služby; finančné informácie; kapitálové investície; klíring (zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov, bezhotovostné platenie).
37 - Údržba bazénov; prenájom čistiacich strojov; inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; murárske práce; prenájom bagrov a rýpadiel; prenájom buldozérov; prenájom stavebných strojov a zariadení; prenájom stavebných žeriavov; stavba a opravy skladov; stavebné informácie; stavebné poradenstvo; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; inštalácia, údržba a opravy strojov; sadrovanie; utesňovanie stavieb; žehlenie bielizne; tesárske služby; inštalácia okien a dverí.
43 - Služby barov; bufety (rýchle občerstvenie); hotelierske služby; kaviarne; poskytovanie hotelového ubytovania; prenájom prechodného ubytovania; prenájom prenosných stavieb; prenájom prístrojov na varenie a pečenie; rezervácia hotelov; rezervácia prechodného ubytovania; samoobslužné reštaurácie; penzióny; prenájom prednáškových sál; prenájom stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; reštaurácie (jedálne). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.03, 27.01.02, 29.01.01, 26.04.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ESIN group, a.s.; Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1243243 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  19. 02. 2015 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2014 2/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.01.2015 1/2015 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 02.06.2015 6/2015 XA3M
 
POZ 843-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 21.05.2013 100,00 EUR
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.05.2013 183,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 20.05.2014 27,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 843-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 14.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 22.05.2013 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.05.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 24.05.2013 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.05.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 23.07.2013 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 23.07.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 19.12.2013 Typ Interné listy
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 05.05.2014 Typ Doručené
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 07.05.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za podanie námietok 19.05.2014 Typ Odoslané
výzva na doplnenie podania námietok 19.05.2014 Typ Odoslané
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 22.05.2014 Typ Platba
Plná moc 23.06.2014 Typ Doručené
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 03.07.2014 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 18.08.2014 Typ Doručené
rozhodnutie o zamietnutí námietok 01.10.2014 Typ Odoslané
pokyn na zápis po zverejnení 27.11.2014 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 02.12.2014 Typ Odoslané
Oznámenie 19.02.2015 Typ Doručené
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 23.02.2015 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 24.02.2015 Typ Odoslané
List z OMPI 27.02.2015 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 23.04.2015 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 12.05.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 15.04.2019 Typ Doručené
všeobecný referátnik 18.04.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 19.09.2022 Typ Doručené
POZ 843-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku