Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 842-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  255766 
(151)  Dátum zápisu  09.08.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  09.08.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  842-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.03.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  28.04.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  25.08.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nahratý softvér na počítačové hry; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); sťahovateľný softvér na počítačové hry.
41 - Zábava; online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Port City: Ship Tycoon 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PIXEL FEDERATION, s.r.o.; Einsteinova 19, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  SHM PARTNERS s.r.o.; Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava-Ružinov; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1604338 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  24. 03. 2021 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  24.03.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 28.04.2021 08/2021 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 25.08.2021 16/2021 XA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 25.08.2021 16/2021 FG3M
 
POZ 842-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 842-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 24.03.2021 Typ Doručené
1a Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 24.03.2021 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 24.03.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 24.03.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 25.03.2021 Typ Doručené
3 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 24.03.2021 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.03.2021 Typ Platba
5 výsledok rešerše 30.03.2021 Typ Interné listy
6 vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 30.03.2021 Typ Odoslané
7 pokyn na zverejnenie POZ 30.03.2021 Typ Interné listy
8 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 06.04.2021 Typ Platba
9 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 24.05.2021 Typ Odoslané
10 vyžiadanie poplatku v CHF 26.05.2021 Typ Odoslané
11 Notifikácia z OMPI 29.08.2020 Typ Doručené
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 12.08.2021 Typ Odoslané
13 Notifikácia z OMPI 18.11.2021 Typ Doručené
POZ 842-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku