Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 841-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  250921 
(151)  Dátum zápisu  18.10.2019 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  18.10.2019 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  841-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.04.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.07.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.12.2019 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mlieko; sušené mlieko; kryštalizované mlieko; ochutené mlieko; a šľahané mlieko; mliečne výrobky; mliečne dezerty; jogurtové nápoje; mliečne peny a krémy; šľahačky; sladká smotana (mliečne výrobky); maslo; mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); mliečne nápoje obsahujúce ovocie (s vysokým obsahom mlieka); kvasené prírodné, či alebo ochutené mliečne výrobky; syry; syrové nátierky; zrejúce syry; zrejúce syry s plesňou; nezrelé čerstvé syry a syry naložené v soľnom rôsole; tvarohové syry; čerstvé syry v tekutom alebo pastovanom stave; jogurtové syry; jogurty.
30 - Káva; čaj; kakao; čokoláda; kávové nápoje; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; cukor; ryža; burizony; tapioka; múka; torty a koláče sladké alebo slané; pizza; prírodné ochutené alebo plnené cestá; obilninové výrobky; obilninové chuťovky; hotové jedlá obsahujúce prevažne cesto; jedlá vyrobené prevažne z tortového cesta; chlieb; sucháre; sušienky sladké alebo korenené; oblátky; cukrárske výrobky; sladké alebo slané predjedlá obsahujúce chlieb, sušienky alebo cukrárske cesto; cukrovinky; jedlé cukrové polevy; jedlé cukrové polevy vyrobené prevažne z jogurtu, zmrzliny, ľadu do potravín; ochutený ľad (prírodný alebo umelý); med; soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady); sladké omáčky (chuťové prísady); omáčky na cestoviny.
32 - Minerálne vody (nápoje); pramenité vody; stolové vody; limonády; pivo; nealkoholické šumivé nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; sirupy na výrobu limonád; minerálne vody ochutené (nápoje); nealkoholické nápoje; prípravky na výrobu minerálnej vody; prírodné a perlivé vody (minerálne alebo neminerálne); ovocné alebo zeleninové nektáre (nápoje); ovocné alebo zeleninové nápoje; sóda; zázvorové limonády; šerbety (nápoje); nealkoholické prípravky na výrobu nápojov; nealkoholické ovocné alebo zeleninové výťažky; nealkoholické nápoje obsahujúce činidlá pre mliečne kvasenie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Toma 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KMV BEV CZ s.r.o.; Kolbenova 510/50, 190 00 Vysočany, Praha 9; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s r.o.; Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.04.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2019 07/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.12.2019 12/2019 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.03.2020 03/2020 PC3M
 
POZ 841-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 841-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 17.04.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.04.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.04.2019 Typ Platba
4 Doplnenie materiálov 13.05.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 13.05.2019 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.05.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 17.05.2019 Typ Doručené
6a Sprievodný list 17.05.2019 Typ Doručené
7 výsledok rešerše 22.05.2019 Typ Interné listy
8 pokyn na zverejnenie POZ 22.05.2019 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.10.2019 Typ Odoslané
10 Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 22.10.2019 Typ Doručené
10a Licenčná zmluva 22.10.2019 Typ Doručené
10b Plná moc 22.10.2019 Typ Doručené
11 Žiadosť o zápis prechodu 07.11.2019 Typ Doručené
11a Doklad o prechode 07.11.2019 Typ Doručené
11b Doklad o prechode 07.11.2019 Typ Doručené
12 vyžiadanie poplatku 15.11.2019 Typ Odoslané
13 vyžiadanie poplatku 18.11.2019 Typ Odoslané
14 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.11.2019 Typ Platba
15 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 30.12.2019 Typ Odoslané
16 Doplnenie materiálov 19.12.2019 Typ Doručené
16a Plná moc 19.12.2019 Typ Doručené
17 dodatok k osvedčeniu OZ 29.01.2020 Typ Odoslané
POZ 841-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 27.01.2020 KMV BEV CZ s.r.o. PEPSICO CZ s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 27.01.2020 TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s r.o. TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku