Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 838-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258492 
(151)  Dátum zápisu  22.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  22.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  838-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.04.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  15.06.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.10.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 16, 20, 22, 39, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Kovové manipulačné palety; kovové prepravné palety; kovové nádoby; kovové obalové nádoby; kovové nádoby na skladovanie alebo dopravu.
16 - Papierové alebo lepenkové baliace materiály (výplňové, tlmiace); papierové alebo plastové vrecia, vrecká a puzdrá na balenie.
20 - Plastové nádoby (obaly); nakladacie palety (nekovové); nekovové kontajnery (skladovacie, dopravné); nekovové prepravné kontajnery; nekovové prepravné palety; nekovové manipulačné palety; nekovové zberné nádoby.
22 - Baliace materiály (výplňové, tlmiace), nie gumové, plastové, papierové alebo lepenkové.
39 - Balenie tovarov.
40 - Pokovovanie; obrábanie kovov; zváranie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.01.94, 26.04.22, 26.11.08, 27.05.19, 27.05.24, 27.05.15, 27.05.11, 29.01.02, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  béžová (R-252,G-240,B-200,C-1,M-3,Y-24,K-0), bordová (R-99,G-12,B-20,C-34,M-98,Y-87,K-53) 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TORSON, spol. s r.o.; Hlohovská cesta 94/22, Leopoldov 
(740)  Zástupca (-ovia)  Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o.; Nám. SNP 3, 917 01 Trnava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 15.06.2022 11/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.10.2022 19/2022 FG3M
 
POZ 838-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.04.2022 126,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 838-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 21.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 21.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.04.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.04.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 21.04.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 21.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.04.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.04.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 29.04.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 12.05.2022 Typ Interné listy
POZ 838-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku