Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 837-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258373 
(151)  Dátum zápisu  06.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  06.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  837-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.04.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.09.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 29, 30, 31, 32, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Oleje na kozmetické použitie; oleje na toaletné použitie.
05 - Výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; minerálne vody na lekárske použitie; oleje na lekárske použitie; posilňujúce prípravky (toniká); diétne potraviny na lekárske použitie; biologické prípravky na lekárske použitie; diétne nápoje na lekárske použitie; liečivé nápoje; biologické prípravky na zverolekárske použitie; potravinové alebo krmivové prípravky so stopovými prvkami; minerálne výživové doplnky; výživové doplnky; výživové doplnky pre zvieratá; bielkovinové výživové doplnky; výživové doplnky z obilných klíčkov; výživové doplnky z kvasníc; enzýmové výživové doplnky; glukózové výživové doplnky; lecitínové výživové doplnky; alginátové výživové doplnky; kazeínové výživové doplnky; proteínové výživové doplnky; proteínové výživové doplnky pre zvieratá; rastlinné výťažky na farmaceutické použitie; fytoterapeutické prípravky na lekárske použitie; bylinkové výťažky na lekárske použitie; výživové prípravky s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie; výživové doplnky s kozmetickými účinkami; výživové doplnky zo srvátkových bielkovín; výživové doplnky s pivovarskými kvasnicami; protizápalové prípravky.
29 - Konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; mlieko, syry, maslo, jogurty a iné mliečne výrobky; potravinársky olej z hroznových jadier.
30 - Chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; kakao; náhradky kakaa; múka a obilninové výrobky; omáčky a iné chuťové prísady; cestoviny a rezance; smotanové zmrzliny, sorbety a ostatné zmrzliny; koreniny, korenie.
31 - Krmivo a nápoje pre zvieratá.
32 - Minerálne a sýtené vody; nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; prípravky na výrobu nealkoholických nápojov; príchute na výrobu nealkoholických nápojov; vody (nápoje); mušty; limonády; izotonické nápoje; nealkoholické nápoje s aloou pravou; energetické nápoje.
35 - Obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketing; obchodné sprostredkovateľské služby; maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 3, 5, 29, 30, 31 a 32 tohto zoznamu; online maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 3, 5, 29, 30, 31 a 32 tohto zoznamu; veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v v triedach 3, 5, 29, 30, 31 a 32 tohto zoznamu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.10, 27.05.15, 26.04.09, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SLOVAK WINE, s. r. o.; Kamenná 712/14, Žitavany 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o.; J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 837-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.04.2022 136,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 837-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 21.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 21.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.04.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 21.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.04.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 02.05.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.09.2022 Typ Odoslané
POZ 837-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku