Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 828-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  828-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.04.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Noviny, časopisy, periodiká, knihy; tlačoviny; papiernický tovar; písacie potreby; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; papierové divadelné dekorácie; papierové reklamné materiály; letáky; prospekty; pohľadnice; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); peračníky, puzdrá na perá; samolepky (papiernický tovar); vyučovacie pomôcky vo forme hier (okrem prístrojov a zariadení); kancelárske potreby okrem nábytku; kalendáre; príručky; plagáty; listový papier; papierové stolovacie prestieranie; papierové obrusy; záložky do kníh; papierové alebo plastové vrecia na balenie; papierové podložky na stôl (anglické prestieranie); samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; ročenky; stojany na perá a ceruzky; papierové podložky pod poháre; oznámenia (papiernický tovar); papierové vlajky; papierové zástavy; nože na papier (otvárače listov); papierové obrúsky (prestieranie); papierové alebo lepenkové pútače; papierové utierky; papierové alebo lepenkové etikety; darčekové a reklamné predmety z papiera.
35 - Reklama; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, ako aj v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; televízna a rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov a materiálov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; vydávanie reklamných textov; rozširovanie reklamných textov; obchodný manažment a poradenstvo; prezentácia výrobkov a služieb v komunikačných médiách pre maloobchod; organizovanie reklamných hier na podporu predaja; vyhľadávanie sponzorov; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; komerčné informačné kancelárie; obchodné sprostredkovanie vystúpení divadelných, koncertných a varietných umelcov.
41 - Tvorba televíznych a rozhlasových programov; tvorba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových programov; tvorba hudobných programov; hudobné skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; vzdelávanie; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží; zábava; organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie zábavných, kultúrnych a vzdelávacích relácií; zábavné parky; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie živých seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; produkcia filmov (nie reklamných); služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; postsynchronizácia, dabing; požičiavanie kinematografických filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; rezervácia vstupeniek na zábavné predstavenia; tvorba a požičiavanie zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydávanie kníh a časopisov; vydávanie textov okrem reklamných; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); vydávanie elektronických publikácií; elektronická edičná činnosť (DTP služby); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; tábory na športové sústredenia; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); zábavné služby nočných klubov; poskytovanie počítačových hier (online); informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy, rekreácie; informácie, správy, novinky z oblasti šoubiznisu (zábava); prekladateľské služby; prenájom dekorácií na predstavenia; poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu; prenájom audioprístrojov, videoprístrojov, videorekordérov, premietačiek, televíznych prijímačov, a vzdelávacích potrieb a prístrojov; prenájom športového výstroja okrem dopravných prostriedkov; reportérske služby; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); organizovanie lotérií a stávkových hier; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu; všetky služby uvedené v triede 41 tohto zoznamu poskytované aj online (z počítačových sietí). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.04, 26.01.01, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.10, 29.01.99, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  bordová, tyrkysová, čierna, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Béreš Atila; Robotnícka 11, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Ivan Belička - Markoffice - známková, patentová a súdnoznalecká kancelária; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 828-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.04.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 828-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 19.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 19.04.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 19.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.04.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 20.09.2022 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 21.09.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 828-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku