Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 828-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  203192 
(151)  Dátum zápisu  11.06.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  14.03.2011 
(210)  Číslo prihlášky  828-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.03.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.03.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  11.09.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  11, 17, 19, 20, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  11 - Kozuby.
17 - Gutaperča, guma, balata a náhradky týchto hmôt zahrnuté v tejto triede, polotovary z plastických hmôt v tvare fólií, dosiek, tyčí a pod., penové materiály na báze gumy a plastických hmôt, tesniace hmoty a tmely, tepelné, elektrické a zvukové upchávky a izolácie, izolačné nátery, azbest, sľuda a výrobky z azbestu a sľudy zahrnuté v tejto triede, hadice s výnimkou kovových.
19 - Stavebný materiál s výnimkou kovového vrátane polospracovaného reziva, trámy, dosky, drevené panely, preglejka, kompozitné stavebné materiály na báze dreva a iných materiálov, tehly, sklenené tehly, tvárnice, dlaždice, obkladačky stavebné nekovové, preklady, dechtová krycia lepenka, podlahové krytiny stavebného charakteru s výnimkou kovových, prírodný a umelý kameň, cement, vápno, spojivá na stavebné účely, malta, sadra, štrk, kameninové a cementové rúry, stavebný materiál na stavbu ciest s výnimkou kovového, asfalt, smola, živec, prenosné domy s výnimkou kovových, kamenné pomníky.
20 - Nábytok vrátane kovového a kempingového nábytku, brúsené sklá a zrkadlá, rámy, výrobky z dreva, korku, trstiny, prútia, vŕbového prútia, rohoviny, kostí, slonoviny, kostíc, korytnačiny, jantáru, perlete, morskej peny, celulózy ako nábytkové doplnky, výrobky z plastických hmôt ako nábytkové doplnky, posteľové vybavenie s výnimkou kovového, lôžkoviny s výnimkou posteľnej bielizne, matrace, podušky.
37 - Montáž a opravy nábytku. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.03.23 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, modrá, zelená, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  INDECO s. r. o.; Tormáš 4401, 979 01 Rimavská Sobota; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  14.03.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.03.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.03.2002 03/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.09.2003 09/2003 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.11.2007 11/2007 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 05.04.2011 04/2011 ND3M
5 Zaniknuté ochranné známky 27.10.2021 20/2021 MA3M
 
POZ 828-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 828-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.03.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.03.2001 Typ Platba
3 výsledok rešerše 19.12.2001 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 19.12.2001 Typ Interné listy
5 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 27.05.2002 Typ Doručené
6 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 07.06.2002 Typ Platba
7 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 10.06.2002 Typ Odoslané
8 Vyjadrenie k námietkam 08.08.2002 Typ Doručené
8a Doklad o podniku/podnikateľovi 08.08.2002 Typ Doručené
9 Žiadosť o zastavenie konania (prevod, licencia atď) 17.04.2003 Typ Doručené
10 rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (späťvzatie) 25.04.2003 Typ Odoslané
11 pokyn na zápis po zverejnení 10.06.2003 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.06.2003 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.09.2007 Typ Doručené
13a Doklad o podniku/podnikateľovi 17.09.2007 Typ Doručené
14 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.09.2007 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 26.09.2007 Typ Odoslané
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.01.2011 Typ Platba
17 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.01.2011 Typ Doručené
18 dodatok k osvedčeniu OZ 16.02.2011 Typ Odoslané
19 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.08.2020 Typ Doručené
POZ 828-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.09.2007 INDECO s. r. o. INDECO, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku