Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 827-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258367 
(151)  Dátum zápisu  06.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  06.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  827-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.04.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.09.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 37, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Oceľové rúrky; oceľové rúry; kovové dýzy; kovové dýzové nadstavce; kovové závory; kovové stožiare; kovové vystužovacie materiály do betónu; kovové zarážky okien; kovové zarážky dverí; kovové podlahové dlaždice; tyče kovových zábradlí; kovové príruby; bronzové náhrobky; kovové kostry stavieb; kovové kolíky; kovové materiály na železničné trate; kovové stĺpy pre stavebníctvo; kovové vodovodné potrubia; kovové rohové lišty striech; kovové potrubné kolená; kovové dvere; kovanie na okná; kovové rúrkové výstuže; kovové drenážne rúry; biely plech na balenie; kovové uholníky pre stavebníctvo; kovové schodiská; kovové prvky na zatváranie okien; kovové rúrky; kovové rúry; kovanie na okná; kovania pre stavebníctvo; kovové veterníky; kovové mreže; kovové lišty; kovové schodnice; kovové preklady; kovové prenosné stavby; kovové objímky na potrubia; kovové schody; kovové markízy (stavebníctvo); kovy (suroviny alebo polotovary); kovové pamätníky; kovové plášte budov (stavebníctvo); kovové okenice; kovové palisády; kovové obklady stien a priečok (stavebníctvo); kovové stĺpy; kovové stropy; kovové podlahy; kovové obklady pre stavebníctvo; kovové škridly; kovové brány; kovové výplne dverí; kovové stropné nosníky; kovové nosníky; kovové prefabrikované nástupištia; kovové spojky na potrubia; kovové dverové prahy; kovové konštrukcie prenosných skleníkov; kovové strechy; kovové potrubia; kovové okenné krídla; objímky, prstence; kovové voliéry (stavebné konštrukcie); oceľové stavebné konštrukcie; kovové armatúry na potrubia na stlačený vzduch; kovové vystužovacie materiály na potrubia; kovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; kovové umelecké diela; kovové sudy (barely); kovové sudy; kovový stavebný materiál; kovová dlažba chodníkov; kovové držadlá, kľučky; kovové okenné rámy; kovové skleníkové rámy; kovové rošty; kovové kryty komínov; kovové obkladačky pre stavebníctvo; kovové podlahové dlažby; kovové nosné konštrukcie stavieb; kovové zárubne; kovové komínové striešky; kovové odkvapové žľaby; kovové klapky drenážnych rúrok; kovové priečky; kovové stavebné konštrukcie; kovové rímsy; kovové ozdobné lišty (rímsy); kovové rohové lišty; kovové okná; kované dverové súčasti; kovové poklopy; kovové strešné krytiny; kovové schodišťové stupne; kovové odkvapové rúry; kovové rebríky; mobilné kovové schody na nástup alebo výstup cestujúcich; kovové prípojky a odbočky na potrubia; kovové ploty; kovové vývesné štíty; kovové podpery; kovanie na nábytok; kovové stavebné panely; kovové zásteny ku kozubom; kovové komíny; kovové komínové rúry; kovové potrubia ventilačných a klimatizačných zariadení; kovové potrubné odbočky; kovové altánky (stavebné konštrukcie); kovové obkladačky; kovové dlaždice; kovové dlaždice pre stavebníctvo; kovové schodíky; kovové strechy so zabudovanými solárnymi článkami; kovové balustrády (stĺpikové zábradlia); kovové plášte pre stavebníctvo; kovové skladacie dvere; kovové výlisky pre stavebníctvo; kovové kozubové rímsy.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); antikorózne úpravy; stavba a opravy skladov; izolovanie stavieb; murárske práce; klampiarstvo a inštalatérstvo; nitovanie; montovanie lešení; murovanie, murárske práce; šmirgľovanie; výstavba obchodov a obchodných stánkov.
40 - Obrusovanie; opracovávanie dreva; pokovovanie; kováčstvo; obrábanie kovov; zváranie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Riinwa 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EUCOS SK s.r.o.; Kováčska 38, Medzev 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 827-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.04.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 827-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 19.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 19.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.04.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 27.04.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.09.2022 Typ Odoslané
POZ 827-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku