Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 827-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  199359 
(151)  Dátum zápisu  10.06.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  14.03.2011 
(210)  Číslo prihlášky  827-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.03.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.03.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  10.09.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  10, 11, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  10 - Teplovzdušné terapeutické zariadenia; anestéziologické prístroje; inkubátory na lekárske účely; vodné vaky na lekárske účely; elektrokardiogramy; kreslá na lekárske alebo zubolekárske účely; hydrostatické postele na lekárske účely; vodné postele na lekárske účely; UV lampy na lekárske účely; masážne prístroje; lekárske prístroje a nástroje; postele špeciálne, vyrobené na lekárske účely; fyzioterapeutické zariadenia.
11 - Žiarovky; elektrické lampy; vane; bojlery, ohrievače vody; vaňové zariadenie; vyhrievacie telesá; UV lampy s výnimkou lámp na lekárske účely; žiarivky.
37 - Servis výrobkov zdravotníckej techniky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.05, 26.01.24, 27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mediprogress Slovakia, s.r.o.; Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  14.03.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.03.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.03.2002 03/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.09.2002 09/2002 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 06.06.2011 06/2011 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.11.2018 11/2018 PC3M
5 Zaniknuté ochranné známky 27.10.2021 20/2021 MA3M
 
POZ 827-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 827-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.03.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 14.03.2001 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 14.03.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.03.2001 Typ Platba
3 výsledok rešerše 19.12.2001 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 19.12.2001 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.06.2002 Typ Odoslané
6 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.02.2011 Typ Doručené
7 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.03.2011 Typ Platba
8 dodatok k osvedčeniu OZ 06.05.2011 Typ Odoslané
9 Výpoveď plnej moci 25.09.2015 Typ Doručené
10 všeobecný referátnik 30.10.2015 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 26.10.2015 Typ Doručené
12 dodatok k osvedčeniu OZ 27.01.2016 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis zmeny majiteľa ochrannej známky 20.07.2018 Typ Doručené
14 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.09.2018 Typ Platba
15 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 13.09.2018 Typ Odoslané
16 Odpoveď na správu úradu 19.09.2018 Typ Doručené
16a Doklad o prevode 19.09.2018 Typ Doručené
17 dodatok k osvedčeniu OZ 04.10.2018 Typ Odoslané
18 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.08.2020 Typ Doručené
POZ 827-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 28.10.2015 Beleščák & partneri, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 11.01.2016 BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.
3 Prevod majiteľa 03.10.2018 Mediprogress Slovakia, s.r.o. MEDIPROGRESS, s. r. o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 03.10.2018 BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku